Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. srpnja 2013. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – ÖBB Personenverkehr AG protiv Gotthard Starjakob

(Predmet C-417/13)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke u glavnom postupku

Podnositelj revizije: ÖBB Personenverkehr AG

Protivnik revizije: Gotthard Starjakob

Prethodna pitanja

1. Treba li članak 21. Povelje o temeljnim pravima u vezi s člankom 7. stavkom 1., člankom 16. i člankom 17. Direktive 2000/78/EZ1 tumačiti tako da

    a) radnik, za kojega je poslodavac na temelju zakonski propisanog uračunavanja minulog rada na temelju starosne diskriminacije utvrdio pogrešan referentni datum za napredovanje, u svakom slučaju ima pravo na isplatu razlike plaće na temelju nediskriminatornog referentnog datuma za napredovanje,

    b) ili tako da država članica, kroz nediskriminatorno uračunavanje minulog rada, može ukloniti starosnu diskriminaciju bez financijske naknade (novim utvrđivanjem referentnog datuma za napredovanje uz istovremeno produljenje razdoblja napredovanja), osobito ako to rješenje, koje nema utjecaja na plaću, treba održati likvidnost poslodavca, kao i izbjeći pretjerane troškove ponovnog obračuna?

2. U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1. točku a):

    Može li zakonodavac takvo nediskriminatorno uračunavanje minulog rada

    a) uvesti i retroaktivno (u ovom slučaju zakonom od 27. 12. 2011., BGBl I 2011/129, s retroaktivnim učinkom od 1. 1. 2004.) ili

    b) ono vrijedi tek od trenutka donošenja, odnosno objave novih propisa o uračunavanju i napredovanju?

3. U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1. točku b):

    Treba li članak 21. Povelje o temeljnim pravima u vezi s člankom 2. stavcima 1. i 2., kao i člankom 6. stavkom 1. Direktive 2000/78/EZ, tumačiti tako da

    a) zakonsko uređenje koje za razdoblja na početku karijere predviđa dulje razdoblje za napredovanje i tako otežava prelazak u sljedeći platni razred, predstavlja posrednu razliku u postupanju na temelju starosti,

    b) te u slučaju potvrdnog odgovora na to, da je takvo uređenje prikladno i nužno s obzirom na kratko radno iskustvo na početku karijere?

4. U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1. točku b):

    Treba li članak 7. stavak 1. i članak 8. stavak 1. u vezi s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2000/78/EZ tumačiti tako da je daljnje djelovanje starog uređenja na temelju starosne diskriminacije dopušteno odnosno opravdano samo radi toga da se radnika u njegovu korist zaštiti od nepovoljnijeg položaja u pogledu dohotka na temelju novog nediskriminatornog uređenja (klauzula o osiguranju plaće), radi očuvanja stečenih prava i zaštite legitimnih očekivanja?

5. U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1. točku b) i potvrdnog odgovora na pitanje 3. točku b):

    a) Može li zakonodavac radi utvrđivanja razdoblja minulog rada, koje se može uračunati, predvidjeti obvezu sudjelovanja (dužnost sudjelovanja) radnika i prelazak u novi sustav uračunavanja i napredovanja učiniti ovisnim o ispunjenju te obveze?

    b) Može li se radnik koji ne sudjeluje u novom utvrđivanju referentnog datuma napredovanja prema novom nediskriminatornom sustavu uračunavanja i napredovanja, koje bi za njega bilo prihvatljivo, i stoga svjesno ne koristi nediskriminatorno uređenje i dobrovoljno ostaje u starom sustavu uračunavanja i napredovanja na temelju starosne diskriminacije, pozivati na starosnu diskriminaciju iz starog sustava, ili ostanak u starom diskriminatornom sustavu samo radi mogućnosti postavljanja novčanih zahtjeva predstavlja zlouporabu prava?

6. U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1. točku a) ili potvrdnog odgovora na pitanje 1. točku b) ili pitanje 2. točku b):

    Nalaže li načelo učinkovitosti u pravu Unije iz članka 47. stavka 1. Povelje o temeljnim pravima i članka 19. stavka 1. UEU-a da rok zastare za zahtjeve utemeljene na pravu Unije ne počinje teći prije nedvojbenog razjašnjenja pravnog položaja objavom odgovarajuće odluke Suda Europske unije?

7. U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1. točku a) ili potvrdnog odgovora na pitanje 1. točku b) i pitanje 2. točku b):

    Nalaže li načelo ekvivalentnosti u pravu Unije da se prekid zastare koji je predviđen u nacionalnom pravu za postavljanje zahtjeva prema novom sustavu uračunavanja i napredovanja (članak 53.a stavak 5. Bundesbahngesetz) proširi i na zahtjeve za razlike u plaći koje proizlaze iz starog sustava na temelju starosne diskriminacije?

____________

1 Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL L 303, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.).