Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/12)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat E. Guerrieri Piaceri)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącej sześciu punktów awansu w ramach postępowania w sprawie awansu za 2011 r., ponowne zbadanie sprawozdania z oceny i przyznanie punktów wymaganych w celu awansowania skarżącej do grupy zaszeregowania AST 2.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. i decyzji o przyznaniu skarżącej dwóch punktów awansu za ten okres;

w konsekwencji stwierdzenia nieważności nakazanie pozwanej ponownego zbadania sprawozdania z oceny skarżącej i przyznanie skarżącej punktów wymaganych w celu awansowania jej do grupy zaszeregowania AST2 z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2011 r.;

zasądzenie od pozwanej kwoty oszacowanej ex aequo et bono na 20 000 EUR (w tym kosztów postępowania).