Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 17 октомври 2013 г. — BF/Сметна палата на Европейския съюз

(Дело F-59/12)1

(Публична служба — Назначаване — Заемане на длъжност директор — Обявление за свободна длъжност — Увреждащ акт — Липса — Недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: BF (Люксембург, Люксембург) (представител: L. Levi, адвокат)

Ответник: Сметна палата на Европейския съюз (представители: T. Kennedy и J. Vermer, подпомагани от D. Waelbroeck, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна на обявлението за свободно работно място ECA/2011/67 на Сметната палата за поста директор на дирекция „Човешки ресурси“

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда BF да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от Сметната палата на Европейския съюз.

____________

1 ОВ C 227, 28.7.2012 г., стр. 38.