Language of document : ECLI:EU:F:2013:177

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

7. listopadu 2013

Věc F‑60/12

CA

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Uvedení uplatňovaných žalobních důvodů – Zjevně nepřípustná žaloba“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se CA domáhá, aby byly zrušeny její hodnotící zprávy za rok 2010, aby bylo zrušeno rozhodnutí Evropské komise, které jí přiděluje dva body pro povýšení za toto období, aby bylo přezkoumáno její hodnocení a byl jí přidělen počet bodů nezbytných pro její povýšení se zpětným účinkem k 1. lednu 2011 a aby byla Komisi uložena povinnost zaplatit částku 20 000 eur.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. CA ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Jasné a přesné uvedení uplatňovaných žalobních důvodů

[Statut Soudního dvora, čl. 21 první pododstavec a příloha I čl. 7 odst. 3; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 35 odst. 1 písm. e)]

Na základě čl. 35 odst. 1 písm. e) jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu musí žaloba obsahovat žalobní důvody a uplatňované skutkové a právní argumenty. Tyto žalobní důvody a argumenty musí být dostatečně jasné a přesné k tomu, aby umožnily žalované připravit svou obranu a Soudu rozhodnout o žalobě případně i bez dalších podpůrných informací. Za účelem zajištění právní jistoty a řádného výkonu spravedlnosti je třeba pro to, aby byla žaloba přípustná, aby hlavní skutkové a právní okolnosti, na kterých je založena, vyplývaly uceleně a srozumitelně z textu samotné žaloby. Je tomu tak tím spíše, že podle čl. 7 odst. 3 přílohy I statutu Soudního dvora písemná část řízení před Soudem pro veřejnou službu zahrnuje v zásadě pouze jednu výměnu spisů účastníků řízení, nerozhodne-li posledně uvedený soud jinak. Tato zvláštnost řízení před Soudem pro veřejnou službu vysvětluje, že na rozdíl od toho, co čl. 21 první pododstavec statutu Soudního dvora stanoví pro řízení před Soudním dvorem nebo Tribunálem, popis žalobních důvodů a argumentů v žalobě nemůže být stručný.

(viz bod 11)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 28. dubna 1993, De Hoe v. Komise, T‑85/92, bod 20

Soud pro veřejnou službu: 4. června 2009, Adjemian a další v. Komise, F‑134/07 a F‑8/08, bod 76; 15. září 2011, Bennett a další v. OHIM, F‑102/09, bod 115; 1. února 2012, Bancale a Buccheri v. Komise, F‑123/10, bod 38; 8. března 2012, Kerstens v. Komise, F‑12/10, bod 68