Language of document : ECLI:EU:F:2013:177

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

7. november 2013

Kohtuasi F‑60/12

CA

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Esitatud väited – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega CA palub tühistada tema 2010. aasta hindamisaruanded, Euroopa Komisjoni otsuse, millega talle anti selle ajavahemiku eest kaks edutamispunkti, vaadata uuesti läbi hindamine, andes talle vajaliku arve punkte tema edutamiseks tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2011 ning mõista komisjonilt välja 20 000 euro suurune summa.

Otsus:      Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta CA kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Esitatud väidete selge ja täpne ülevaade

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 21 esimene lõik ja I lisa artikli 7 lõige 3; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 35 lõike 1 punkt e)

Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 35 lõike 1 punkti e kohaselt tuleb hagiavalduses märkida väited ning faktilised ja õiguslikud argumendid. Need väited ja argumendid peavad olema piisavalt selged ja täpsed, et võimaldada kostjal end kaitsta ja Avaliku Teenistuse Kohtul hagi lahendada vajaduse korral ilma täiendavate materjalideta. Õiguskindluse ja korrakohase õigusemõistmise tagamiseks peavad selleks, et hagi oleks vastuvõetav, hagi aluseks olevad põhilised faktilised ja õiguslikud asjaolud nähtuma ühtselt ja arusaadavalt hagiavaldusest endast. See kehtib seda enam, et Euroopa Kohtu põhikirja I lisa artikli 7 lõike 3 kohaselt koosneb Avaliku Teenistuse Kohtu menetluse kirjalik osa põhimõtteliselt vaid ühest kirjalike seisukohtade vahetamisest, kui Avaliku Teenistuse Kohus ei otsusta teisiti. See Avaliku Teenistuse Kohtus toimuva menetluse viimane eripära selgitab, miks erinevalt Euroopa Kohtu põhikirja artikli 21 esimeses lõigus Euroopa Kohtu või Üldkohtu menetlusele ette nähtust ei või väidete ja argumentide ülevaade hagiavalduses olla kokkuvõtlik.

(vt punkt 11)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 28. aprill 1993, kohtuasi T‑85/92: De Hoe vs. komisjon (punkt 20).

Avaliku Teenistuse Kohus: 4. juuni 2009, liidetud kohtuasjad F‑134/07 ja F‑8/08: Adjemian jt vs. komisjon (punkt 76); 15. september 2011, kohtuasi F‑102/09: Bennett jt vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 115); 1. veebruar 2012, kohtuasi F‑123/10: Bancale ja Buccheri vs. komisjon (punkt 38); 8. märts 2012, kohtuasi F‑12/10: Kerstens vs. komisjon (punkt 68).