Language of document : ECLI:EU:F:2013:211

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 12 december 2013

Mål F‑58/12

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Beslut om pensionering till följd av invaliditet – Ogiltigförklaring av personaldomstolen på grund av bristande motivering – Begäran om verkställighet av domen – Begäran om återinträde i tjänst – Upphävande av tribunalens dom – Inget berättigat intresse av att få saken prövad – Artikel 266 FEU – Institutionens utomobligatoriska skadeståndsansvar – Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är helt ogrundad”

Saken:      Talan, väckt med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Luigi Marcuccio begär ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut att avslå hans begäran av den 25 mars 2011 om att få återinträda i tjänst och ersättas för liden skada.

Avgörande:      Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är helt ogrundad. Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Berättigat intresse av att få saken prövad – Krav på ett faktiskt intresse – Bedömning vid den tidpunkt då talan väcktes – Talan som kan ge sökanden en fördel

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Talan väckt av tjänstemän – Dom om ogiltigförklaring – Verkningar – Skyldighet att vidta verkställighetsåtgärder – Räckvidd

(Artikel 266 FEUF)

1.       För att en tjänsteman eller tidigare tjänsteman inom ramen för en talan som väckts enligt artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna ska kunna yrka ogiltigförklaring av en rättsakt som går honom emot i den mening som avses i artikel 90.2 måste denne vid tiden för talans väckande ha ett säkert, faktiskt och tillräckligt tydligt intresse av att få rättsakten ogiltigförklarad. För att ett sådant intresse ska anses föreligga krävs att han eller hon kan erhålla en fördel genom yrkandet.

(se punkt 23)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 29 november 2006, Agne-Dapper m.fl. mot kommissionen m.fl., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 och T‑139/05, punkt 35 och där angiven rättspraxis

Tribunalen: 11 september 2013, Marcuccio mot kommissionen, T‑475/11 P, punkterna 13–18

2.      För att följa skyldigheterna enligt artikel 266 FEUF ankommer det på den berörda institutionen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa en dom om ogiltigförklaring, och därvid, med förbehåll för unionsdomstolarnas prövning, använda sig av sitt bedömningsutrymme i detta hänseende och härvid rätta sig efter såväl domslutet och domskälen i den dom den ska följa som bestämmelserna i unionsrätten.

Vid verkställighet av en dom om ogiltigförklaring av ett beslut om pensionering till följd av invaliditet på grund av bristande motivering och, i förekommande fall, antagande att ett nytt, vederbörligen motiverat beslut om invaliditet ankommer det i första hand på den berörda institutionen att kontrollera den berörda personens hälsotillstånd.

(se punkterna 33 och 34)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 19 oktober 2006, Pessoa e Costa mot kommissionen, T‑503/04, punkterna 69 och 70 och där angiven rättspraxis