Language of document : ECLI:EU:F:2016:130

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 15. júna 2016

vec F‑61/12

Beata Stepienová

a

Mario Animali

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok – Návrhy na započítanie odpracovaných rokov – Akt nespôsobujúci ujmu – Zamietnutie odvolania ako neprípustného – Žiadosť o vydanie rozhodnutia pred prejednaním veci samej – Článok 83 rokovacieho poriadku“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Beata Stepienová a Mario Animali navrhli zrušenie rozhodnutí menovacieho orgánu Európskej komisie z 2. a 19. marca 2012, ktorým sa zamietajú ich sťažnosti podané proti „rozhodnutiam“ o započítaní práv na dôchodok nadobudnutých predtým v rámci iného systému dôchodkového zabezpečenia do dôchodkového systému Európskej únie, a pokiaľ je to potrebné, „rozhodnutí“ z 27. júla a 5. októbra 2011 týkajúcich sa uvedeného započítania

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Beata Stepienová a Mario Animali znášajú vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Návrh na započítanie odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok do dôchodkového systému Únie nadobudnutých pred vstupom do služieb Únie – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 1, a príloha VIII článok 11 ods. 2)

Návrh na započítanie odpracovaných rokov predložený úradníkovi na účely prevodu práv na dôchodok do dôchodkového systému Európskej únie nadobudnutých v rámci iného systému, nemá záväzné právne účinky zasahujúce priamo a bezprostredne do právnej situácie príjemcu tým, že podstatným spôsobom mení jeho právne postavenie. Nie je teda aktom spôsobujúcim ujmu v zmysle článku 91 ods. 1 služobného poriadku.

(pozri bod 18)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudky z 13. októbra 2015, Komisia/Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, bod 62, a Teughels/Komisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, bod 58