Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

TRIBUNALENS DOM (tionde avdelningen)

den 10 november 2021 (*)

”Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning för en panel för byggnation – Tidigare formgivning för en panel för bullerskärm – Ogiltighetsgrund – Särprägel saknas – Berörd sektor – Kunnig användare – Formgivarens frihet – Annat helhetsintryck föreligger inte – Relevans av de produkter som verkligen saluförts – Artiklarna 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002”

I mål T‑193/20,

Eternit, Capelle-au-Bois (Belgien), företrätt av advokaterna J. Muyldermans och P. Maeyaert,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av J. Ivanauskas och V. Ruzek, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Eternit Österreich GmbH, Vöcklabruck (Österrike), företrätt av advokaten M. Prohaska-Marchried,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s tredje överklagandenämnd den 5 februari 2020 (ärende R 1661/2018–3), om ett ogiltighetsförfarande mellan Eternit Österreich och Eternit,

meddelar

TRIBUNALEN (tionde avdelningen),

sammansatt av ordföranden A. Kornezov (referent) samt domarna E. Buttigieg och G. Hesse,

justitiesekreterare: handläggaren J. Pichon,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 10 april 2020,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 17 augusti 2020,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 21 augusti 2020,

efter förhandlingen den 21 april 2021,

följande

Dom

 Bakgrund till tvisten

1        Klaganden, Eternit, är innehavare av en gemenskapsformgivning med avseende på vilken en ansökan om registrering ingavs den 15 september 2014 vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1) och vilken registrerades under nummer 2538140–0001.

2        Den omstridda formgivningen återges på följande sätt:

Image not found1.1

Image not found1.2

Image not found1.3

Image not found1.4

Image not found1.5

3        De produkter som den omstridda formgivningen är avsedd att användas för omfattas av klass 25.01 i Locarnoöverenskommelsen av den 8 oktober 1968 om upprättande av en internationell klassificering för mönster, i dess ändrade lydelse, och motsvarar följande beskrivning: ”Paneler [byggnation]”.(1)

4        Den 12 december 2016 ingav intervenienten, Eternit Österreich GmbH, med stöd av artikel 52 i förordning nr 6/2002, en ansökan om ogiltighetsförklaring av den omstridda formgivningen.

5        Till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring åberopades artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002, jämförd med artiklarna 4–8 i samma förordning.

6        Intervenienten gjorde i sin ansökan om ogiltighetsförklaring bland annat gällande att den omstridda formgivningen inte var ny i den mening som avses i artikel 5 i förordning nr 6/2002, att den inte hade särprägel i den mening som avses i artikel 6 i denna förordning och att detaljerna i dess utseende uteslutande var betingade av en teknisk funktion i den mening som avses i artikel 8.1 i samma förordning.

7        Den 28 juni 2018 antog annulleringsenheten ett beslut i vilket den slog fast dels att intervenienten inte hade visat att den omstridda formgivningen omfattades av det undantag från skydd som föreskrivs i artikel 8.1 i förordning nr 6/2002, dels att den omstridda formgivningen var ogiltig på grund av att den saknade särprägel i den mening som avses i artikel 6 i förordning nr 6/2002 i förhållande till en formgivning som hade offentliggjorts den 4 mars 2013, det vill säga före den dag då ansökan om registrering av den omstridda gemenskapsformgivningen lämnades in, i en broschyr med rubriken Lärmschutz för paneler av typen ”bullerskärmar” som finnes på webbplatsen ”http://www.rieder.at” och som återgavs enligt följande: