Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Győri Ítélőtábla (Ungarn) den 10. juli 2018 – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. mod DAF TRUCKS N.V.

(Sag C-451/18)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Győri Ítélőtábla

Parter i hovedsagen

Sagsøger og appellant: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Sagsøgt og appelindstævnt: DAF TRUCKS N.V.

Præjudicielt spørgsmål

Kan den specielle kompetenceregel i artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 1 fortolkes således, at »det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået«, skal danne grundlag for fastsættelsen af kompetencen, såfremt

sagsøgeren, som hævder at have lidt et tab, har sit hjemsted, hovedvirksomhed eller formueinteresser i den pågældende medlemsstat

sagsøgerens krav, som er rettet mod en enkelt sagsøgt, nemlig en lastbilproducent med hjemsted i en anden medlemsstat, er baseret på en overtrædelse [konstateret] ved [en afgørelse] fra Europa-Kommissionen i medfør af artikel 101, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere artikel 81, stk. 1, TEF) bestående i hemmelige aftaler om prissætning og stigninger i bruttopriserne inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og denne afgørelse er rettet mod flere andre adressater ud over sagsøgte

sagsøgeren alene købte lastbiler fremstillet af andre virksomheder, som deltog i kartellet

der ikke er nogen oplysninger, der indikerer, at nogle af de møder, der blev kvalificeret som møder med konkurrencebegrænsende formål, blev afholdt i forumstaten

sagsøgeren almindeligvis købte sine lastbiler – efter dens opfattelse til fordrejede priser – i forumstaten, og med henblik herpå indgik leasingkontrakter med købspligt med virksomheder, der opererede i den pågældende medlemsstat, men sagsøgeren ifølge selskabets egne anbringender forhandlede direkte med forhandlerne af køretøjerne, og leasinggiveren lagde sin egen fortjenstmargen samt leasingomkostningerne oven i de priser, som sagsøgeren havde indgået aftale om, og ejendomsretten over køretøjerne overgik til sagsøgeren, når leasingkontrakten var opfyldt, dvs. ved dens udløb?

____________

1     EUT 2012, L. 351, s. 1.