Language of document :

Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 29 juli 2019 (begäran om förhandsavgörande från Győri Ítélőtábla - Ungern) – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. mot DAF TRUCKS N.V.

(Mål C-451/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Förordning (EU) nr 1215/2012 – Särskilda behörighetsregler – Artikel 7 led 2– Skadestånd utanför avtalsförhållanden – Den ort där skadan inträffade – Den ort där skadan uppkom – Talan om ersättning för en skada som orsakats av en konkurrensbegränsande samverkan som förklarats strida mot artikel 101 FEUF och artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Győri Ítélőtábla

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Motpart: DAF TRUCKS N.V.

Domslut

Artikel 7 led 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att vid talan om ersättning för en skada som orsakats av en överträdelse av artikel 101 FEUF och som bland annat består i hemlig samverkan om prissättning och höjningar av bruttopriset på lastbilar avses med ”den ort där skadan inträffade” i en sådan situation som i det nationella målet, den ort där marknaden påverkades av överträdelsen, det vill säga den ort där marknadspriserna snedvreds och där den drabbade påstår sig ha lidit nämnda skada, även om talan riktas mot en deltagare i den berörda samverkan med vilken den drabbade inte har haft några avtalsförhållanden.

____________

(1 ) EUT C 319, 10.9.2018.