Language of document :

Žaloba podaná dne 15. září 2017 – Evropská komise v. Belgické království

(Věc C-543/17)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen, zmocněnci)

Žalované: Belgické království

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Belgické království tím, že nepřijalo do 1. ledna 2016 veškeré právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (Úř. věst. L 155, s. 1), či každopádně tím, že tyto předpisy neoznámilo Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z článku 13 této směrnice;

uložit Belgickému království v souladu s čl. 260 odst. 3 SFEU penále ve výši 54 639,36 EUR za den ode dne vyhlášení rozsudku v projednávané věci za nesplnění povinnosti oznámit opatření k provedení směrnice 2014/61/EU;

uložit Belgickému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle článku 13 směrnice 2014/61/EU měly členské státy povinnost přijmout vnitrostátní prováděcí opatření do 1. ledna 2016. Belgické království podle Komise nesplnilo povinnosti, které pro ně z tohoto ustanovení vyplývají.

Komise v žalobě navrhuje, aby bylo Belgickému království uloženo denní penále ve výši 54 639,36 eur.

____________