Language of document :

Sag anlagt den 15. september 2017 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

(Sag C-543/17)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved J. Hottiaux, L. Nicolae og G. von Rintelen, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Belgien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Belgien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation (EUT L 155, s. 1), idet det ikke senest den 1. januar 2016 havde vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, eller under alle omstændigheder idet det har undladt at underrette Kommissionen om disse bestemmelser.

I henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF tilpligtes Kongeriget Belgien at betale en tvangsbøde på 54 639,36 EUR pr. dag at regne fra afsigelsen af dommen i denne sag som følge af tilsidesættelsen af forpligtelsen til at underrette om gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 2016/61/EU.

Kongeriget Belgien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 13 i direktiv 2014/61/EU skulle medlemsstaterne senest den 1. januar 2016 vedtage de nationale gennemførelsesbestemmelser. Det er Kommissionens opfattelse, at Kongeriget Belgien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til denne bestemmelse.

Med sit søgsmål har Kommissionen nedlagt påstand om, at Kongeriget Belgien pålægges en daglig tvangsbøde på 54 639,36 EUR.

____________