Language of document :

Acțiune introdusă la 15 septembrie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei

(Cauza C-543/17)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen, agenți)

Pârât: Regatul Belgiei

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că prin neadoptarea, cel târziu la 1 ianuarie 2016, a tuturor actelor cu putere de lege şi actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză (JO L 155, p. 1) sau, în orice caz, prin necomunicarea acestor dispoziții Comisiei, Regatul Belgiei nu a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 din această directivă;

impunerea, în privința Regatului Belgiei, în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) TFUE, a plății unei penalități cu titlu cominatoriu în cuantum de 54.639,36 de euro pe zi de întârziere cu începere de la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză pentru neîndeplinirea obligației de a comunica măsurile de transpunere a Directivei 2014/61/UE;

obligarea Regatului Belgiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Statele membre erau obligate, în temeiul articolului 13 din Directiva 2014/61/UE să ia măsurile naționale de transpunere cel târziu la 1 ianuarie 2016. Comisia apreciază că Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei dispoziții.

În acțiunea formulată, Comisia propune să se impună Regatului Belgiei o penalitate cu titlul cominatoriu în cuantum de 54.639,36 de euro pe zi de întârziere.

____________