Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 8 юли 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-543/17)1

(Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 258 ДФЕС — Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи — Директива 2014/61/ЕС — Липса на транспониране и/или на съобщаване на мерките за транспониране — Член 260, параграф 3 ДФЕС — Искане за налагане на периодична имуществена санкция — Изчисляване на размера на периодичната имуществена санкция)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: J. Hottiaux, C. Cattabriga, L. Nicolae, G. von Rintelen и R. Troosters)

Ответник: Кралство Белгия (представители: първоначално P. Cottin, C. Pochet, J. Van Holm и L. Cornelis, впоследствие P. Cottin и C. Pochet, подпомагани от P. Vernet, S. Depré и M. Lambert de Rouvroit, avocats, A. Van Acker и M. N. Lollo, експерти)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Федерално република Германия (представители: първоначално T. Henze и S. Eisenberg, впоследствие S. Eisenberg), Република Естония (представител: N. Grünberg), Ирландия (представители: M. Browne, G. Hodge и A. Joyce, подпомагани от G. Gilmore, BL, и P. McGarry, SC), Кралство Испания (представители: първоначално A. Gavela Llopis и A. Rubio González, впоследствие A. Rubio González), Френска република (представители: E. de Moustier, C. David, A.-L. Desjonquères, I. Cohen, B. Fodda и D. Colas), Италианска република (представители: G. Palmieri, подпомаган от S. Fiorentino, avvocato dello Stato), Република Литва (представители: първоначално G. Taluntytė, L. Bendoraitytė и D. Kriaučiūnas, впоследствие L. Bendoraitytė), Унгария (представители: M. Z. Fehér, G. Koós и Z. Wagner), Република Австрия (представители: G. Hesse, G. Eberhard и C. Drexel), Румъния (представители: C.-R. Canţăr, R. I. Haţieganu и L. Liţu)

Диспозитив

Като не е приело до изтичането на срока, определен в мотивираното становище, а именно 30 септември 2016 г., удължен впоследствие от Европейската комисия, законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобрази с Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, и a fortiori като не е съобщило на Европейската комисия такива мерки за транспониране, Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по член 13 от тази директива.

Като към датата на разглеждане от Съда на фактите не е приело мерките, необходими за да транспонира във вътрешното си право член 2, параграфи 7—9 и 11, член 4, параграф 5 и член 8 от Директива 2014/61 за регион Брюксел-столица, нито a fortiori е съобщило на Европейската комисия такива мерки за транспониране, Кралство Белгия частично е продължило неизпълнението си.

В случай че констатираното по точка 2 неизпълнение продължава и към датата на постановяване на настоящото решение, осъжда Кралство Белгия да плати на Европейската комисия, считано от тази дата и до преустановяването на неизпълнението, периодична имуществена санкция в размер на 5000 EUR на ден.

Осъжда Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.

Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Литва, Унгария, Република Австрия и Румъния понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1     ОВ C 374, 6.11.2017 г.