Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 8.7.2019 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(asia C-543/17)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – SEUT 258 artikla – Toimenpiteet nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi – Direktiivi 2014/61/EU – Täytäntöönpanon laiminlyönti ja/tai täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamatta jättämien – SEUT 260 artiklan 3 kohta – Päiväkohtaista uhkasakkoa koskeva vaatimus – Uhkasakon määrän laskeminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Hottiaux, C. Cattabriga, L. Nicolae, G. von Rintelen ja R. Troosters)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: aluksi P. Cottin, C. Pochet, J. Van Holm ja L. Cornelis, sitten P. Cottin ja C. Pochet, avustajinaan asianajajat P. Vernet, S. Depré ja M. Lambert de Rouvroit ja asiantuntijat A. Van Acker ja N. Lollo)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: aluksi T. Henze ja S. Eisenberg, sitten S. Eisenberg), Viron tasavalta (asiamies: N. Grünberg), Irlanti (asiamiehet: M. Browne, G. Hodge ja A. Joyce, avustajinaan G. Gilmore, BL, ja P. McGarry, SC), Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: aluksi A. Gavela Llopis ja A. Rubio González, sitten A. Rubio González), Ranskan tasavalta (asiamiehet: E. de Moustier, C. David, A .-L. Desjonquères, I. Cohen, B. Fodda ja D. Colas), Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajanaan S. Fiorentino, avvocato dello Stato), Liettuan tasavalta (asiamiehet: aluksi G. Taluntytė, L. Bendoraitytė ja D. Kriaučiūnas, sitten L. Bendoraitytė), Unkari (asiamiehet: M. Z. Fehér, G. Koós ja Z. Wagner), Itävallan tasavalta (asiamiehet: G. Hesse, G. Eberhard ja C. Drexel) ja Romania (asiamiehet: C.-R. Canţăr, R. I. Haţieganu ja L. Liţu)

Tuomiolauselma

Koska Belgian kuningaskunta ei ollut 30.9.2016 annetussa perustellussa lausunnossa asetetun määräajan, sellaisena kuin se oli Euroopan komission pidennettyä määräaikaa, päättyessä hyväksynyt toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi 15.5.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/61/EU noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä eikä siten myöskään ilmoittanut tällaisista täytäntöönpanotoimenpiteistä komissiolle, Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut kyseisen direktiivin 13 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

Koska Belgian kuningaskunta ei ollut siihen päivään mennessä, jona unionin tuomioistuin tutki tosiseikat, edelleenkään hyväksynyt tarvittavia toimenpiteitä direktiivin 2014/61 2 artiklan 7–9 ja 11 kohdan, 4 artiklan 5 kohdan ja 8 artiklan täytäntöön panemiseksi kansallisessa oikeusjärjestyksessään Brysselin pääkaupunkiseudun hallintoalueen osalta, eikä siten myöskään ilmoittanut tällaisista täytäntöönpanotoimenpiteistä Euroopan komissiolle, Belgian kuningaskunta on osittain jatkanut jäsenyysvelvoitteidensa rikkomista.

Jos edellä 2 kohdassa todettu jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen jatkuu edelleenkin tämän tuomion julistamispäivänä, Belgian kuningaskunta velvoitetaan maksamaan Euroopan komissiolle 5 000 euron suuruista päiväkohtaista uhkasakkoa kyseisestä päivästä alkaen jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen päättymispäivään saakka.

Belgian kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Saksan liittotasavalta, Viron tasavalta, Irlanti, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta, Liettuan tasavalta, Unkari, Itävallan tasavalta ja Romania vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 374, 6.11.2017.