Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. júla 2019 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(vec C-543/17)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Opatrenia na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí – Smernica 2014/61/EÚ – Neprebratie a/alebo neoznámenie opatrení na prebratie – Článok 260 ods. 3 ZFEÚ – Návrh na uloženie povinnosti platiť denné penále – Výpočet výšky penále)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Hottiaux, C. Cattabriga, L. Nicolae, G. von Rintelen a R. Troosters, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne P. Cottin, C. Pochet, J. Van Holm a L. Cornelis, neskôr P. Cottin a C. Pochet, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci P. Vernet, S. Depré a M. Lambert de Rouvroit, avocats, A. Van Acker a M. N. Lollo, znalci)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovaného: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: pôvodne T. Henze a S. Eisenberg, neskôr S. Eisenberg, splnomocnený zástupca), Estónska republika (v zastúpení: N. Grünberg, splnomocnená zástupkyňa), Írsko (v zastúpení: M. Browne, G. Hodge a A. Joyce, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Gilmore, BL, a P. McGarry, SC), Španielske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne A. Gavela Llopis a A. Rubio González, neskôr A. Rubio González, splnomocnení zástupcovia), Francúzska republika (v zastúpení: E. de Moustier, C. David, A.-L. Desjonquères, I. Cohen, B. Fodda a D. Colas, splnomocnení zástupcovia), Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato), Litovská republika (v zastúpení: pôvodne G. Taluntytė, L. Bendoraitytė a D. Kriaučiūnas, neskôr L. Bendoraitytė, splnomocnení zástupcovia), Maďarsko (v zastúpení: M. Z. Fehér, G. Koós a Z. Wagner, splnomocnení zástupcovia), Rakúska republika (v zastúpení: G. Hesse, G. Eberhard a C. Drexel, splnomocnení zástupcovia), Rumunsko (v zastúpení: C.-R. Canţăr, R. I. Haţieganu a L. Liţu, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

Belgické kráľovstvo si tým, že ku dňu uplynutia lehoty stanovenej v odôvodnenom stanovisku z 30. septembra 2016, tak ako ju predĺžila Európska komisia, neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí a a fortiori takéto opatrenia na prebratie neoznámilo Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 13 tejto smernice.

Belgické kráľovstvo si tým, že ku dňu preskúmania skutkových okolností Súdnym dvorom stále neprijalo opatrenia potrebné na prebratie článku 2 ods. 7 až 9 a 11, článku 4 ods. 5, ako aj článku 8 smernice 2014/61 do svojho vnútroštátneho práva, pokiaľ ide o región Brusel – hlavné mesto, ani a fortiori takéto opatrenia na prebratie neoznámilo Európskej komisii, naďalej čiastočne nesplnilo svoje povinnosti.

V prípade, že by nesplnenie povinnosti konštatované v bode 2 trvalo aj ku dňu vyhlásenia tohto rozsudku, Belgické kráľovstvo je povinné platiť Európskej komisii od tohto dňa až do ukončenia tohto nesplnenia povinnosti penále vo výške 5 000 eur denne.

Belgické kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.

Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Talianska republika, Litovská republika, Maďarsko, Rakúska republika a Rumunsko znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 374, 6.11.2017.