Language of document :

Tužba podnesena 26. veljače 2021. – Češka Republika/Republika Poljska

(predmet C-121/21)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Češka Republika (zastupnici: M. Smolek, L. Dvořáková i J. Vláčil, agenti)

Tuženik: Republika Poljska

Tužbeni zahtjev

Češka Republika zahtijeva od Suda da:

utvrdi da je Republika Poljska:

omogućivši produljenje roka na koji je dana koncesija za iskopavanje lignita za šest godina bez provođenja procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: PUO), povrijedila obveze koje proizlaze iz članka 4. stavaka 1. i 2. Direktive 2011/921 u vezi s člankom 4. stavcima 4. do 6., člankom 5. stavcima 1. i 2., člancima 6., 7., 8. i 9. te direktive;

omogućivši isključenje zainteresirane javnosti iz postupka dodjele koncesije za djelatnost iskopavanja, povrijedila obveze koje proizlaze iz članka 6. stavaka 2. do 7., članka 7. stavka 5., članka 8., članka 9. i članka 11. stavka 1. Direktive 2011/92;

davanjem odluci o PUO-u snage neposredne izvršivosti, povrijedila obveze koje proizlaze iz članka 11. stavka 1. Direktive 2011/92;

nevezivanjem odluke o PUO-u uz eventualno provođenje postupka u slučaju neodobravanja izuzeća za primjenu na dotična tijela, predviđenih u članku 4. stavku 5. Direktive 2000/602 , povrijedila obveze koje proizlaze iz članka 4. stavka 1. točke (a) podtočke ii. i članka 4. stavka 1. točke (b) podtočke ii. Direktive 2000/60;

neomogućavanjem zainteresiranoj javnosti i Češkoj Republici sudjelovanje u postupku dodjele koncesije za iskopavanje važeće do 2026., povrijedila obveze koje proizlaze iz članka 6. stavaka 2. do 7., članka 7. stavaka 1., 2. i 5. te članka 8. Direktive 2011/92;

neobjavljivanjem koncesije za iskopavanje važeće do 2026. i neobavještavanjem Češke Republike o toj koncesije u razumljivom obliku, povrijedila obveze koje proizlaze iz članka 9. stavaka 1. i 2. Direktive 2011/92;

onemogućivši pokretanje žalbenog sudskog postupka u slučaju koncesije za iskopavanje važeće do 2026., povrijedila obveze koje proizlaze iz članka 11. stavka 1. Direktive 2011/92;

neobjavljivanjem koncesije za iskopavanje važeće do 2026., povrijedila obveze koje proizlaze iz članka 7. Direktive 2003/43 ;

nedavanjem potpunih informacija u vezi s postupkom dodjele koncesije za iskopavanje važeće do 2026., povrijedila obveze koje proizlaze iz načela lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEU-a;

ne uzevši u dovoljnoj mjeri u obzir odluku o PUO-u u koncesiji za iskopavanje važećoj do 2026., povrijedila obveze koje proizlaze iz članka 2. stavka 1. u vezi s člankom 4. stavkom 1. Direktive 2011/92;

ne uzevši u dovoljnoj mjeri u obzir sve uvjete vezane uz okoliš u koncesiji za iskopavanje važećoj do 2026., povrijedila obveze koje proizlaze iz članka 8.a stavka 1. točke (b) Direktive 2011/92;

naloži Republici Poljskoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj temelji svoju tužbu na razlozima vezanim uz povredu Direktive 2011/92, Direktive 2000/60 i Direktive 2003/4 te UEU-a (načelo lojalne suradnje).

Republika Poljska u nacionalnom je pravu usvojila propise sukladno kojima je moguće produžiti koncesiju za iskopavanje lignita za šest godina bez provođenja procjene utjecaja na okoliš i sukladno kojima postupak za dodjelu koncesije za djelatnost iskopavanja u većini slučajeva nije javan. Na taj je način povrijedila Direktivu 2011/92.

Republika Poljska povrijedila je Direktivu 2011/92 s obzirom na to da je dala snagu neposredne izvršivosti odluci o utjecaju na okoliš projekata u vezi s produljenjem trajanja i proširenjem djelatnosti iskopavanja u rudniku Turów do 2044., što je u slučaju te odluke dovelo do isključenja mogućnosti djelotvorne pravne zaštite. Također, Republika Poljska povrijedila je Direktivu 2000/60 s obzirom na to da odluka o utjecaju na okoliš ne uključuje na odgovarajući način cijelo razdoblje trajanja projekata s gledišta utjecaja iskopavanja na stanje vodnih tijela.

Republika Poljska povrijedila je Direktivu 2011/92 s obzirom na to da zainteresiranoj javnosti i Češkoj Republici nije dopustila da sudjeluju u postupku dodjele konačne koncesije za djelatnost iskopavanja u rudniku lignita Turów do 2026., da nije objavila odobrenje za koncesiju i da ga je Češkoj Republici dostavila sa zakašnjenjem i u nepotpunom obliku, da se poljsko pravo protivi nadzoru takve koncesije od strane zainteresirane javnosti, kao i s obzirom na to da u tom odobrenju za koncesiju nije na odgovarajući način uzet u obzir utjecaj na okoliš. Na taj način Republika Poljska također je povrijedila Direktivu 2003/4 i načelo lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEU-a.

____________

1 Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL 2012., L 26, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 27., str. 3.)

2 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL 2000., L 327, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 48.)

3 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL 2003., L 41, str. 26.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 128.)