Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Tivoli (Itálie) dne 3. srpna 2012 - Enrico Petillo a Carlo Petillo v. Unipol

(Věc C-371/12)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Tivoli

Účastníci původního řízení

Žalobci: Enrico Petillo a Carlo Petillo

Žalovaná: Unipol

Předběžná otázka

Je vzhledem ke směrnicím 72/166/EHS2, 84/5/EHS4, 90/232/EHS a 2009/103/ES, které upravují povinné pojištění v oblasti občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, dovoleno, aby vnitrostátní právní předpisy členského státu stanovily - ze zákona prostřednictvím povinného vyčíslení škod vyplývajících z dopravních nehod - skutečné omezení (z hlediska vyčíslení) odpovědnosti za nemajetkové újmy, které nesou osoby (pojišťovny), jež jsou povinny ve smyslu těchto směrnic zajistit povinné pojištění za škody z provozu motorových vozidel?

____________

1 - Směrnice Rady ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, Úř. věst. L 103, s. 1, Zvl. vyd. 06/01, s. 10.

2 - Druhá Směrnice Rady ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, Úř. věst. 1984, L 8, s. 17; Zvl. vyd. 06/07, s. 3.

3 - Třetí směrnice Rady ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, Úř. věst. L 129, s. 33; Zvl. vyd. 06/01, s. 249.

4 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, Úř. věst. L 263, s. 11.