Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Tivoli (Italien) den 3. august 2012 - Enrico Petillo og Carlo Petillo mod Unipol

(Sag C-371/12)

Processprog: italinesk

Den forelæggende ret

Tribunale di Tivoli

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Enrico Petillo og Carlo Petillo

Sagsøgt: Unipol

Præjudicielt spørgsmål

Er det i medfør af direktiv 72/166/EØF 2, 84/5/EØF 4, 90/232/EØF  og 2009/103/EF  om obligatorisk ansvarsforsikring for motorkøretøjer tilladt, at en medlemsstat i sin nationale lovgivning - gennem den obligatoriske vurdering efter loven af skaderne, som følge af trafikulykker - foreskriver en faktisk begrænsning (med henblik på vurderingen) af ansvaret for ikke-økonomiske tab, som bæres af de selskaber (forsikringsselskaberne), der i medfør af samme direktiver er forpligtet til at garantere den obligatoriske forsikring mod skadesansvar i forbindelse med motorkøretøjer?

____________

1 - Rådets direktiv 72/166/EØF af 24.4.1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse, EFT L 103, s. 1.

2 - Rådets andet direktiv 84/5/EØF af 30.12.1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer, EFT 1984 L 8, s. 17.

3 - Rådets tredje direktiv 90/232/EØF af 14.5.1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer, EFT L 129, s. 33.

4 - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16.9.2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse, EUT L 263, s. 11.