Language of document :

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 23. januarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Tivoli - Italija) – Enrico Petillo, Carlo Petillo proti Unipol

(Zadeva C-371/12)1

(Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam – Direktive 72/166/EGS, 84/5/EGS, 90/232/EGS in 2009/103/EGS – Prometna nesreča z motornim vozilom – Nepremoženjska škoda – Odškodnina – Nacionalne določbe, ki uvajajo posebna pravila za izračun pri prometnih nesrečah z motornim vozilom, ki so manj ugodna za oškodovance od tistih, ki jih določajo splošna pravila v zvezi s civilno odgovornostjo – Združljivost z direktivami)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Tivoli

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Enrico Petillo, Carlo Petillo

Tožena stranka: Unipol

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunale di Tivoli – Razlaga direktiv Sveta 72/166/EGS z dne 24. aprila 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 10), Sveta 84/5/EGS z dne 30. decembra 1983 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 17, str. 3), Sveta 90/232/EGS z dne 14. maja 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 249) in 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL L 263, str. 11) – Zavarovanje avtomobilske civilne odgovornosti – Določitev škode, ki jo zavarovanje obvezno krije – Nacionalna zakonodaja, ki v primeru prometne nesreče določa nižji znesek odškodnine za nepremoženjsko škodo od zneska, ki je določen v splošni ureditvi civilnega prava

Izrek

Člen 3(1) Direktive Sveta 72/166/EGS z dne 24. aprila 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja take odgovornosti ter člen 1(1) in (2) Druge direktive Sveta 84/5/EGS z dne 30. decembra 1983 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil, kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/14/ES z dne 11. maja 2005, je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni zakonodaji, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki določa posebno ureditev za odškodnino za nepremoženjsko škodo, nastalo zaradi lažjih telesnih poškodb zaradi prometnih nesreč z motornimi vozili, ki omejuje odškodnino za takšno škodo, glede na to, kar je dopustno v primeru povračila za isto škodo, ki nastane iz drugih razlogov, kot so te nesreče.

____________

1 UL C 295, 29.9.2012.