Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 23 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Tivoli - Italien) – Enrico Petillo och Carlo Petillo mot Unipol

(Mål C-371/12)1

(Obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon – Direktiven 72/166/EEG, 84/5/EEG, 90/232/EEG och 2009/103/EEG – Trafikolycka – Immateriell skada – Ersättning – Nationella bestämmelser om införande av särskilda beräkningsmetoder för trafikolyckor vilka är mindre fördelaktiga för de skadelidande än de beräkningsmetoder som föreskrivs för civilrättsligt skadeståndsansvar i allmänhet – Fråga huruvida de nationella bestämmelserna är förenliga med direktiven)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Tivoli

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Enrico Petillo och Carlo Petillo

Svarande: Unipol

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Tribunale di Tivoli – Tolkning av rådets direktiv 72/166/EEG av den 24 april 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (EGT L 103, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 1, s. 111), rådets andra direktiv 84/5/EEG av den 30 december 1983 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ansvarsförsäkring för motorfordon (EGT L 8, s. 17; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 90), rådets tredje direktiv 90/232/EEG av den 14 maj 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon (EGT L 129, s. 33; svensk specialutgåva, område 13, volym 19, s. 189) och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (EUT L 263, s. 11) – Ansvarförsäkring för motorfordon – Fastställande av de skador som obligatoriskt omfattas av försäkringen – Nationell lagstiftning som vid trafikolyckor föreskriver en lägre ersättning för ideell skada än den ersättning som utgår enligt allmänna civilrättsliga regler

Domslut

Artikel 3.1 i rådets direktiv 72/166/EEG av den 24 april 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet och artikel 1.1 och 1.2 i rådets andra direktiv 84/5/EEG av den 30 december 1983 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ansvarsförsäkring för motorfordon, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/14/EG av den 11 maj 2005, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken ett särskilt system för ersättning för immateriella skador som är följden av lindriga personskador, vilka orsakats av trafikolyckor, begränsar ersättningen för dessa skador i förhållande till den ersättning som beviljas för identiska skador som är följden av andra händelser än trafikolyckor.

____________

1 EUT C 295, 29.9.2012