Language of document : ECLI:EU:C:2014:26

Asia C‑371/12

Enrico Petillo
ja

Carlo Petillo

vastaan

Unipol Assicurazioni SpA

(Tribunale di Tivolin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava pakollinen vakuutus – Direktiivit 72/166/ETY, 84/5/ETY, 90/232/ETY ja 2009/103/ETY – Liikenneonnettomuus – Aineeton vahinko – Korvaus – Kansalliset säännökset, joissa säädetään liikenneonnettomuuksien osalta erityisistä laskutavoista, jotka ovat vahinkoa kärsineille vähemmän edullisia kuin yleisessä vahingonkorvausjärjestelmässä säädetyt laskutavat – Yhteensopivuus näiden direktiivien kanssa

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.1.2014

1.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Liikennevakuutus – Jäsenvaltioiden velvollisuudet – Yleinen velvollisuus vakuuttaa ajoneuvot, joiden pysyvä kotipaikka on jäsenvaltion alueella – Ulottuvuus – Rajat

(Neuvoston direktiivin 72/166 3 artiklan 1 kohta ja neuvoston direktiivi 84/5, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/14)

2.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Liikennevakuutus – Direktiivit 72/166 ja 84/5 – Ajoneuvojen käyttämisestä aiheutuvia vahinkoja koskevan vahingonkorvausjärjestelmän määrittäminen – Jäsenvaltioiden toimivalta – Rajat

(Neuvoston direktiivin 72/166 1 artiklan 2 alakohta ja neuvoston direktiivi 84/5, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/14)

3.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Liikennevakuutus – Direktiivit 72/166 ja 84/5 – Soveltamisala – Henkilövahinkojen käsite – Ulottuvuus – Liikenneonnettomuuden vuoksi aiheutuneet aineettomat vahingot kuuluvat henkilövahinkojen piiriin – Edellytys

(Neuvoston direktiivi 72/166 ja neuvoston direktiivi 84/5, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/14)

4.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Liikennevakuutus – Direktiivit 72/166 ja 84/5 – Ajoneuvojen käyttämisestä aiheutuvia vahinkoja koskevan vahingonkorvausjärjestelmän määrittäminen – Aineettomien vahinkojen korvaaminen – Kansallisen säännöstön, jossa rajoitetaan näiden vahinkojen korvaamista verrattuna yleiseen vahingonkorvausjärjestelmään, sallittavuus

(Neuvoston direktiivin 72/166 3 artiklan 1 kohta ja neuvoston direktiivin 84/5, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/14, 1 artiklan 1 ja 2 kohta)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 26–28 kohta)

2.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 29–33 ja 42 kohta)

3.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 34 ja 35 kohta)

4.        Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 72/166 3 artiklan 1 kohtaa ja moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 84/5, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/14, 1 artiklan 1 ja 2 kohtaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään lievistä terveyteen kohdistuvista henkilövahingoista, jotka ovat aiheutuneet moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvistä tieliikenneonnettomuuksista, johtuvien aineettomien vahinkojen korvaamista koskevasta erityisestä järjestelmästä ja rajoitetaan näiden vahinkojen korvaamista verrattuna muista syistä kuin tieliikenneonnettomuuksista aiheutuneiden samanlaisten vahinkojen korvaamiseen.

Yhtäältä tällainen kansallinen säännöstö kuuluu näet direktiiveissä 72/166 ja 84/5 viitattuun kansalliseen vahingonkorvausvastuuta koskevaan aineelliseen oikeuteen, ja toisaalta sillä ei ole vaikutusta unionin oikeudessa – jonka mukaan sovellettavan kansallisen oikeuden mukaan määritettävä moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvä vahingonkorvausvastuu on katettava muun muassa mainittujen direktiivien mukaisella vakuutuksella – säädetyn liikennevakuutuksen kattavuuteen.

(ks. 39 ja 47 kohta sekä tuomiolauselma)