Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Nacional (Španělsko) dne 9. března 2012 - Google Spain, S.L., Google, Inc. v. Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(Věc C-131/12)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Nacional

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Google Spain, S.L. a Google, Inc.

Žalovaní: Agencia de Protección de Datos (AEPD) a Mario Costeja González

Předběžné otázky

Co se týče věcné působnosti směrnice 95/46/ES, a tedy i španělské právní úpravy o ochraně údajů:

1.1. Je třeba vykládat jako existenci "provozovny" ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 95/46/ES situaci, kdy nastane některý nebo některé z těchto případů:

- dodavatelská společnost internetového vyhledávače vytvoří v členském státě pobočku nebo dceřinou společnost určenou k podpoře prodeje a k prodeji reklamního prostoru internetového vyhledávače, který zaměřuje svou činnost na obyvatele tohoto státu,

nebo

- mateřská společnost označí dceřinou společnost, která má sídlo v tomto členském státě, jako zástupce a správce dvou konkrétních rejstříků vztahujících se k údajům o zákaznících, kteří uzavřeli smlouvu na reklamu s uvedeným podnikem,

nebo

- pobočka či dceřiná společnost usazená v členském státě předává mateřské společnosti, která se nachází mimo Evropskou unii, žádosti a požadavky, které jí zasílají dotčené osoby a příslušné orgány v souvislosti s dodržováním práva na ochranu údajů, i když uvedená spolupráce se uskutečňuje dobrovolně?

1.2. Je třeba vykládat čl. 4 odst. 1 písm. c) směrnice 95/46/ES v tom smyslu, že dochází k "používání prostředků umístěných na území zmíněného členského státu",

- pokud vyhledávač používá k vyhledávání a indexování informací obsažených na webových stránkách umístěných na serverech tohoto členského státu roboty nebo "pavouky" (web crawlers)

nebo

- pokud využívá doménové jméno vlastní členskému státu a uzpůsobuje hledání a výsledky s ohledem na jazyk tohoto členského státu?

1.3. Lze dočasné uložení informací indexovaných internetovými vyhledávači považovat za používání prostředků ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. c) směrnice 95/46/ES? V případě kladné odpovědi na tuto poslední otázku, lze toto kolizní kritérium považovat za splněné, pokud podnik odmítá prozradit z konkurenčních důvodů místo, kde uchovává tyto indexy?

1.4. Nezávisle na odpovědi na předchozí otázky a zejména pro případ, že by Soudní dvůr dospěl k závěru, že kolizní kritéria stanovená v článku 4 směrnice nejsou splněna,

je s ohledem na článek 8 Listiny základních práv Evropské unie třeba uplatnit směrnici 95/46/ES ve věcech ochrany údajů v členské zemi, kde se nachází těžiště střetu a kde lze účinněji chránit práva občanů Evropské unie?

Co se týče činnosti vyhledávačů jako poskytovatelů obsahů v souvislosti se směrnicí 95/46/ES o ochraně údajů:

2.1. V souvislosti s internetovým vyhledávačem společnosti "Google", který jako poskytovatel obsahů vykonává činnost, jež spočívá v tom, že vyhledává informace zveřejněné nebo uvedené na síti třetími osobami, automaticky je indexuje, dočasně je ukládá a nakonec je dává k dispozici uživatelům internetu v určitém preferenčním pořadí, i když zmíněné informace obsahují osobní údaje třetích osob,

je třeba vykládat popsanou činnost tak, že spadá pod pojem "zpracování údajů" uvedený v čl. 2 písm. b) směrnice 95/46/ES?

2.2. V případě kladné odpovědi na předcházející otázku a stále v souvislosti s výše popsanou činností, je třeba vykládat čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES v tom smyslu, že společnost, která spravuje vyhledávač "Google", je třeba považovat za "správce" osobních údajů obsažených na webových stránkách, které indexuje?

2.3. V případě kladné odpovědi na předcházející otázku, může vnitrostátní orgán pro dohled nad údaji (v daném případě Agencia Española de Protección de Datos), když chrání práva obsažená v čl. 12 písm. b) a v čl. 14 písm. a) směrnice 95/46/ES, vyžadovat přímo po vyhledávači společnosti "Google", aby odstranil svou indexaci u informací uveřejněných třetími osobami, aniž se předem nebo zároveň obrátí na majitele webových stránek, na nichž se zmíněná informace nachází?

2.4. V případě kladné odpovědi na tuto poslední otázku, vyloučila by se povinnost vyhledávačů chránit tato práva, kdyby informace obsahující osobní údaje byly uveřejněny třetími osobami v souladu se zákonem a byly by ponechány na původních webových stránkách?

Pokud jde o rozsah práva na odstranění a na námitku v souvislosti s právem být zapomenut, vyvstává tato otázka:

3.1. Je třeba právo na výmaz údajů a právo na blokování údajů, upravená v čl. 12 písm. b), a právo na námitku upravené v čl. 14 písm. a) směrnice 95/46/ES vykládat tak, že se subjekt údajů může obrátit na vyhledávače, aby zabránil indexaci informací týkajících se jeho osoby a uveřejněných na webových stránkách třetích osob, a domáhat se toho, aby tyto informace nebyly uživatelům internetu známy, pokud má za to, že ho tyto informace mohou poškodit, nebo pokud si přeje, aby byly zapomenuty, ačkoli se jedná o informace, které byly uveřejněny třetími osobami v souladu se zákonem?

____________

1 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355).