Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 9. martā iesniedza Audiencia Nacional (Spānija) - Google Spain, S.L., Google, Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD) un Mario Costeja González

(lieta C-131/12)

Tiesvedības valoda - spāņu

Iesniedzējtiesa

Audiencia Nacional

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Google Spain, S.L., Google, Inc.

Atbildētāji: Agencia de Protección de Datos (AEPD) un Mario Costeja González

Prejudiciālie jautājumi

1.    Attiecībā uz Direktīvas 95/46/EK  teritoriālo piemērošanas jomu un līdz ar to attiecībā uz Spānijas datu aizsardzības tiesisko regulējumu:

1.1.    Vai jāuzskata, ka Direktīvas 95/46/EK 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē pastāv "reģistrācija", ja pastāv viens vai vairāki no šādiem gadījumiem:

- ja uzņēmums, kas nodrošina ar meklētājprogrammu, izveido dalībvalstī biroju vai meitassabiedrību, kas ir paredzēta reklāmas laukumu meklētājprogrammā reklamēšanai un pārdošanai, un kura darbība ir domāta šīs valsts iedzīvotājiem,

vai

- ja mātessabiedrība ieceļ meitassabiedrību, kura atrodas šajā dalībvalstī, par savu pārstāvi un personas datu apstrādātāju divām konkrētām datņu sistēmām, kas ir saistītas ar to klientu datiem, kuri ir noslēguši līgumu par reklāmas izvietošanu ar iepriekš minēto uzņēmumu,

vai

- ja birojs vai meitassabiedrība, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, nodod mātessabiedrībai, kas ir dibināta ārpus Eiropas Savienības, lūgumus un prasības, ko tai izsaka gan datu subjekti, gan kompetentās iestādes saistībā ar tiesībām uz datu aizsardzības ievērošanu, pat ja minētā sadarbība tiek īstenota labprātīgi?

1.2.    Vai Direktīvas 95/46/EK 4. panta 1. punkta c) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiek "izmantots aprīkojums, kas atrodas minētās dalībvalsts teritorijā",

ja meklētājprogramma izmanto "zirnekļus" vai robotus, lai lokalizētu un indeksētu informāciju tīmekļa lapās, kas atrodas serveros šajā dalībvalstī,

vai

ja meklētājprogramma izmanto dalībvalsts domēnvārdu un tajā veiktie meklējumi un rezultāti ir atkarīgi no šīs dalībvalsts valodas?

1.3.    Vai tīmekļa meklētājprogrammās indeksētās informācijas pagaidu uzglabāšanu var uzskatīt par aprīkojuma izmantošanu Direktīvas 95/46/EK 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē? Ja atbilde uz šo pēdējo jautājumu ir apstiprinoša, vai var uzskatīt, ka šis piesaistes [valsts tiesībām] kritērijs ir izpildīts, ja uzņēmums atsaka atklāt vietu, kur šīs ziņas tiek uzglabātas, atsaucoties uz ar konkurenci saistītiem apsvērumiem?

1.4.    Neatkarīgi no atbildes uz iepriekšējiem jautājumiem un it īpaši gadījumā, ja Eiropas Savienības Tiesa uzskatītu, ka nav izpildīti piesaistes [valsts tiesībām] kritēriji, kas noteikti direktīvas 4. pantā,

vai Direktīva 95/46/EK ir piemērojama datu aizsardzības jomā atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantam dalībvalstī, kurā strīds ir radies un kurā būtu iespējama efektīvāka Eiropas Savienības pilsoņu tiesību aizsardzība?

2.    Attiecībā uz meklētājprogrammu darbībām kā satura nodrošinātājiem saistībā ar Datu aizsardzības Direktīvu 95/46/EK:

2.1.    Attiecībā uz uzņēmuma "Google" meklētājprogrammu kā satura nodrošinātāja darbību tīmeklī, kura izpaužas publicētās vai trešo personu ievietotās informācijas tīmeklī informācijas lokalizēšanā, to automātiski indeksējot, to īslaicīgi uzglabājot un, visbeidzot, to nododot tīmeklī lietotāju rīcībā noteiktā svarīguma secībā, ja minētā informācija ietver trešo personu personiskos datus,

vai iepriekš aprakstītā darbība ir jāinterpretē tādējādi, ka tā ietilpst "datu apstrādes" jēdzienā, kas paredzēts Direktīvas 95/46/EK 2. panta b) punktā?

2.2.    Apstiprinošas atbildes uz iepriekšējo jautājumu gadījumā un joprojām saistībā ar iepriekš aprakstīto darbību - vai Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka uzņēmums, kas apkalpo "Google" meklētājprogrammu, ir "personas datu apstrādātājs" personas datiem, kuri ir ietverti tīmekļa lapās, kuras indeksē šī meklētājprogramma?

2.3.    Apstiprinošas atbildes uz iepriekšējo jautājumu gadījumā - vai par datu uzraudzību atbildīgā valsts iestāde (šajā lietā Agencia Española de Protección de Datos), kas aizsargā tiesības, kas noteiktas Direktīvas 95/46/EK 12. panta b) punktā un 14. panta a) punktā, var tieši vērties pie uzņēmuma "Google" meklētājprogrammas, lai tai uzdotu dzēst no tās indeksa informāciju, ko ir publicējušas trešās personas, vispirms vai vienlaikus nevēršoties pie tās tīmekļa lapas īpašnieka, kur atrodas minētā informācija?

2.4.    Apstiprinošas atbildes uz iepriekšējo jautājumu gadījumā - vai tiktu izslēgts meklētājprogrammu pienākums aizsargāt šīs tiesības gadījumā, ja informāciju, kas satur personas datus, ir likumīgi publicējušas trešās personas un tā saglabājas sākotnējā tīmekļa lapā?

3.    Attiecībā uz tiesību uz datu dzēšanu un tiesību iebilst apmēru saistībā ar tiesībām tikt aizmirstam tiek uzdots šāds jautājums:

3.1.    Vai tiesības uz datu dzēšanu un piekļuves noslēgšanu, kas tiek regulētas Direktīvas 95/46/EK 12. panta b) punktā, un tiesības iebilst, kas regulētas šīs direktīvas 14. panta a) punktā, nozīmē, ka datu subjekts var vērsties pie meklētājprogrammām, lai liegtu informācijas, kas attiecas uz viņa personu, kas ir publicēta trešo personu tīmekļa lapās, indeksēšanu, ievērojot šīs personas vēlmi, lai šo informāciju neuzzinātu tīmekļa lietotāji, ja tā uzskata, ka šī informācija tai var kaitēt, vai vēlas, lai tā tiktu aizmirsta, kaut arī tā ir informācija, kuru trešās personas ir publicējušas likumīgi?

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, OV L 281, 31. lpp.