Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Audiencia Nacional (Spania) la 9 martie 2012 - Google Spain, S.L., Google, Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(Cauza C-131/12)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Nacional

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Google Spain, S.L. și Google, Inc.

Pârâți: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

Întrebările preliminare

În ceea ce priveşte aplicarea teritorială a Directivei 95/46/CE şi, prin urmare, a reglementării spaniole privind protecţia datelor:

1.1.    Trebuie să se interpreteze că există o "stabilire" în sensul dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 95/46/CE atunci când sunt întrunite una sau mai multe dintre următoarele ipoteze:

- societatea operatoare a motorului de căutare înfiinţează într-un stat membru un birou sau o filială destinată promovării şi vânzării spaţiului publicitar de pe pagina motorului de căutare, a cărei activitate este orientată către locuitorii acelui stat,

sau

- societatea-mamă desemnează o filială situată în acest stat membru drept reprezentanta sa şi operatoare a două fişiere concrete cuprinzând datele clienţilor care au încheiat contracte de publicitate cu societatea menţionată

sau

- biroul sau filiala stabilită într-un stat membru transmit societăţii-mame, stabilită în afara Uniunii Europene, solicitările şi cererile care îi sunt adresate atât de persoanele afectate, cât şi de autorităţile competente în legătură cu respectarea dreptului de protecţie a datelor, chiar dacă respectiva colaborare are loc în mod voluntar?

1.2.    Articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Directiva 95/46/CE trebuie interpretat în sensul că există o "recurgere la mijloace situate pe teritoriul statului membru respectiv"

- când un motor de căutare utilizează păianjeni sau roboţi pentru a localiza şi a indexa informaţiile conţinute pe paginile web situate pe serverele din acest stat membru

sau

- când utilizează un nume de domeniu propriu unui stat membru şi orientează căutările şi rezultatele în funcţie de limba acestui stat membru?

1.3.    Poate fi considerată o recurgere la mijloace, potrivit dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (c) din Directiva 95/46/CE, stocarea temporară a informaţiilor indexate de motoarele de căutare pe internet? În cazul unui răspuns afirmativ la această din urmă întrebare, se poate considera că acest criteriu de legătură există atunci când societatea refuză să dezvăluie locul în care stochează aceste indexuri, invocând motive legate de concurenţă?

1.4.    Indiferent de răspunsul la întrebările anterioare şi în special în cazul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene ar considera că nu sunt întrunite criteriile de legătură prevăzute la articolul 4 din directivă,

Directiva 95/46/CE privind protecţia datelor trebuie aplicată, în lumina articolului 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în statul membru în care este localizat centrul de greutate al conflictului şi unde este posibilă o protecţie mai eficientă a drepturilor cetăţenilor Uniunii Europene?

În ceea ce priveşte activitatea motoarelor de căutare ca furnizori de conţinuturi în raport cu Directiva 95/46/CE privind protecţia datelor:

2.1.    În legătură cu activitatea motorului de căutare al societăţii "Google" pe internet, ca furnizor de conţinuturi, care constă în localizarea informaţiilor publicate sau introduse în reţea de către terţi, indexarea acestora în mod automat şi stocarea lor temporară şi, în cele din urmă, punerea acestora la dispoziţia utilizatorilor de internet într-o anumită ordine de preferinţă, atunci când informaţiile respective conţin date cu caracter personal ale unor terţi,

trebuie să se interpreteze că o activitate precum cea descrisă este cuprinsă în noţiunea "prelucrare a datelor" de la articolul 2 litera (b) din Directiva 95/46/CE?

2.2.    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară şi în legătură cu o activitate precum cea descrisă deja: articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE trebuie interpretat în sensul că societatea care gestionează motorul de căutare "Google" este "operator" al datelor cu caracter personal conţinute de paginile web pe care le indexează?

2.3.    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară: autoritatea naţională de control al datelor (în acest caz Agenţia spaniolă pentru protecţia datelor), în cadrul protecţiei drepturilor prevăzute la articolul 12 litera (b) şi la articolul 14 litera (a) din Directiva 95/46/CE, poate să solicite în mod direct societăţii "Google" să retragă din indexul motorului său de căutare o informaţie publicată de terţi, fără a se adresa în prealabil sau simultan titularului paginii web pe care se află informaţia menţionată?

2.4.    În cazul unui răspuns afirmativ la această din urmă întrebare, ar fi exclusă obligaţia operatorilor motoarelor de căutare de a proteja aceste drepturi atunci când informaţiile care conţin date cu caracter personal au fost publicate în mod legal de către terţi şi sunt păstrate pe pagina web iniţială?

În ceea ce priveşte întinderea dreptului de ştergere şi/sau de opoziţie în raport cu dreptul de a fi uitat, este adresată următoarea întrebare:

3.1.    Trebuie să se interpreteze că drepturile de ştergere şi de blocare a datelor, reglementate la articolul 12 litera (b), şi dreptul de opoziţie, reglementat la articolul 14 litera (a) din Directiva 95/46/CE, includ posibilitatea persoanei vizate de a se îndrepta împotriva operatorilor motoarelor de căutare pentru a împiedica indexarea informaţiilor referitoare la persoana sa publicate pe paginile web ale terţilor, prevalându-se de dorinţa sa ca informaţiile respective să nu fie cunoscute de utilizatorii de internet atunci când consideră că acestea îi pot aduce prejudicii sau când doreşte să fie uitate, deşi este vorba despre informaţii publicate în mod legal de către terţi?

____________

1 - Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (JO L 281, p. 31, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10).