Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. mai 2014 aasta otsus (Audiencia Nacionali eelotsusetaotlus – Hispaania) – Google Spain SL, Google Inc. versus Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(Kohtuasi C-131/12)1

(Isikuandmed – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel –Direktiiv 95/46/EÜ – Artiklid 2, 4, 12 ja 14 – Esemeline ja territoriaalne kohaldamisala – Interneti otsingumootorid – Veebisaitidel sisalduvate andmete töötlemine – Andmete otsimine, indekseerimine ja säilitamine – Otsingumootori haldaja vastutus – Liikmesriigi territooriumil paiknev asutus – Otsingumootori haldaja kohustuste ja andmesubjekti õiguste ulatus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artiklid 7 ja 8)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Nacional

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Google Spain SL, Google Inc.

Vastustajad: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

Ese

Eelotsusetaotlus – Audiencia Nacional (Hispaania) – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31, ELT eriväljaanne 13/15, lk 355) artikli 2 punktide b ja d, artikli 4 lõike 1 punktide a ja c, artikli 12 punkti b ning artikli 14 punkti a tõlgendamine ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta (EÜT 2000, C 384, lk 1) artikli 8 tõlgendamine – Mõiste „liikmesriigi territooriumil paiknev asutus” – Tähtsust omavad kriteeriumid – Mõiste „liikmesriigi territooriumil paiknevate vahendite kasutamine” – Interneti otsingumootorite indekseeritud andmete ajutine säilitamine – Õigus andmete kustutamisele ja sulgemisele

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 2 punkte b ja d tuleb tõlgendada esiteks nii, et otsingumootori tegevust, mis seisneb kolmandate isikute poolt internetis avaldatud või sinna lisatud teabe leidmises, automaatses indekseerimises, ajutises säilitamises ja lõpuks internetikasutajatele kättesaadavaks tegemises teatavas eelistusjärjekorras, tuleb pidada „isikuandmete töötlemiseks” artikli 2 punkti b tähenduses, kui see teave sisaldab isikuandmeid, ja teiseks, et otsingumootori haldajat tuleb pidada isikuandmete „vastutavaks” töötlejaks artikli 2 punkti d tähenduses.

Direktiivi 95/46 artikli 4 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et isikuandmete töötlemine toimub liikmesriigi territooriumil paikneva vastutava töötleja asutuse tegevuse raames selle sätte tähenduses, kui otsingumootori haldaja asutab liikmesriigis filiaali või tütarettevõtja, mille eesmärk on tagada otsingumootori reklaamipinna turustamine ja müük ja mille tegevus on suunatud selle liikmesriigi elanikele.

Direktiivi 95/46 artikli 12 punkti b ja artikli 14 esimese lõigu punkti a tuleb tõlgendada nii, et nendes sätetes ette nähtud õiguste tagamiseks ja kui neis sätestatud tingimused on tõepoolest täidetud, on otsingumootori haldaja kohustatud kõrvaldama isiku nime põhjal tehtud otsingu järel kuvatavast tulemuste loetelust lingid veebilehtedele, mille on avaldanud kolmandad isikud ja mis sisaldavad teavet selle isiku kohta, ka sellisel juhul, kui seda nime või teavet ei ole varem või samal ajal neilt veebilehtedelt kustutatud, isegi kui selle nime või teabe avaldamine neil veebilehtedel on seaduslik.

Direktiivi 95/46 artikli 12 punkti b ja artikli 14 esimese lõigu punkti a tuleb tõlgendada nii, et nende sätete kohaldamise tingimuste hindamisel tuleb eelkõige uurida, kas andmesubjektil on õigus sellele, et tema isiku kohta käiv teave ei oleks käesoleval ajal enam tema nimega seostatav tulemuste loetelu kaudu, mis kuvatakse tema isiku põhjal tehtud otsingu järel, ilma et niisuguse õiguse tuvastamine siiski eeldaks, et selle teabe lisamine tulemuste loetellu tekitaks andmesubjektile kahju. Kuna andmesubjekt võib harta artiklitest 7 ja 8 tulenevaid õigusi arvesse võttes nõuda, et kõnesolevat teavet ei tehtaks enam laiale üldsusele kättesaadavaks selle teabe lisamisega tulemuste loetellu, siis kaaluvad need õigused üldjuhul üles mitte üksnes otsingumootori haldaja majandushuvi, vaid ka üldsuse huvi vastava isiku nime põhjal tehtud otsinguga seda teavet leida. See ei kehti aga juhul, kui konkreetsetel põhjustel, näiteks isiku rolli tõttu avalikus elus, õigustab tema põhiõiguste riivet ülekaalukas üldsuse huvi pääseda niisuguse loetellu lisamisega kõnesolevale teabele ligi.

____________

1 ELT C 165, 9.6.2012.