Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Věc C‑131/12

Google Spain SL
a

Google Inc.

v.

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
a
Mario Costeja González

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Nacional)

„Osobní údaje – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním těchto údajů – Směrnice 95/46/ES – Články 2, 4, 12 a 14 – Věcná a územní působnost – Internetové vyhledávače – Zpracování údajů obsažených na webových stránkách – Vyhledávání, indexování a ukládání uvedených údajů – Odpovědnost provozovatele vyhledávače – Provozovna na území členského státu – Rozsah povinností uvedeného provozovatele a rozsah práv subjektu údajů – Listina základních práv Evropské unie – Články 7 a 8“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 13. května 2014

1.        Sbližování právních předpisů – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Směrnice 95/46, článek 2 – Zpracování osobních údajů – Pojem – Činnost vyhledávače spočívající ve vyhledávání informací zveřejněných nebo umístěných na internetu třetími osobami, v jejich indexování, v jejich ukládání a v jejich poskytování uživatelům internetu – Zahrnutí – Správce – Pojem – Provozovatel vyhledávače – Zahrnutí

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46, čl. 2 písm. b) a d)]

2.        Sbližování právních předpisů – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Směrnice 95/46 – Dodržování základních práv – Respektování soukromí a ochrana osobních údajů – Vyváženost mezi právem na informace a právy zaručenými Listinou základních práv Evropské unie

(Listina základních práv Evropské unie, články 7 a 8; směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46)

3.        Sbližování právních předpisů – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Směrnice 95/46, článek 4 – Použitelné vnitrostátní právo – Zpracování údajů v rámci činnosti provozovny usazené na území členského státu – Působnost – Podpora prodeje a prodej reklamního prostoru nabízeného tímto vyhledávačem, který zaměřuje svou činnost na obyvatele tohoto státu prostřednictvím této provozovny – Zahrnutí

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46, čl. 4 odst. 1 písm. a)]

4.        Sbližování právních předpisů – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Směrnice 95/46, články 12 a 14 – Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům a právo bránit jejich zpracování – Právo požadovat vymazání odkazů na webové stránky ze seznamu výsledků vyhledávání – Podmínky

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46, čl. 12 písm. b) a čl. 14 první pododstavec písm. a)]

5.        Sbližování právních předpisů – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Směrnice 95/46, články 12 a 14 – Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům a právo bránit jejich zpracování – Vyhledávání provedené prostřednictvím vyhledávače na základě jména určité osoby – Zobrazení seznamu výsledků – Právo požadovat, aby dotčená informace již nebyla nadále poskytována široké veřejnosti

[Listina základních práv Evropské unie, články 7 a 8; směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46, čl. 6 odst. 1 písm. c) až e), čl. 12 písm. b) a čl. 14 první pododstavec písm. a)]

1.        Článek 2 písm. b) a d) směrnice 95/46 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů musí být vykládán v tom smyslu, že činnost vyhledávače spočívající ve vyhledávání informací zveřejněných nebo umístěných na internetu třetími osobami, v jejich automatickém indexování, v jejich dočasném ukládání a konečně v jejich poskytování uživatelům internetu v určitém preferenčním pořadí musí být kvalifikována jako zpracování osobních údajů, pokud uvedené informace obsahují osobní údaje.

Toto konstatování není vyvráceno ani skutečností, že uvedené údaje již byly předmětem zveřejnění na internetu a nejsou uvedeným vyhledávačem změněny. Úkony uvedené v daném ustanovení totiž musí být kvalifikovány jako takové zpracování rovněž v případě, kdy se týkají výhradně již zveřejněných informací, jako například informací zveřejněných v médiích.

Mimoto provozovatel vyhledávače musí být považován za správce odpovědného za takové zpracování osobních údajů ve smyslu v čl. 2 písm. d) uvedené směrnice. V rozsahu, v jakém činnost vyhledávače může významným způsobem dále – vedle činnosti vydavatelů webových stránek – ovlivnit základní právo na soukromí a základní právo na ochranu osobních údajů, musí totiž provozovatel uvedeného vyhledávače – jako osoba určující účely a prostředky této činnosti – v rámci své odpovědnosti, pravomoci a možností zajistit, že tato činnost splňuje požadavky směrnice 95/46, aby touto směrnicí stanovené záruky mohly nabýt plného účinku a aby mohlo být skutečně dosaženo účinné a úplné ochrany dotčených osob, zejména jejich práva na soukromí.

(viz body 29, 30, 38, 41, výrok 1)

2.        Zpracování osobních údajů prováděné provozovatelem vyhledávače by se mohlo významně dotknout základního práva na soukromí a základního práva na ochranu osobních údajů, je-li vyhledávání pomocí tohoto vyhledávače uskutečněno na základě jména fyzické osoby, pokud uvedené zpracování umožní všem uživatelům internetu získat prostřednictvím seznamu výsledků vyhledávání strukturovaný přehled informací, které se týkají dotčené osoby a jsou dohledatelné na internetu, které se mohou týkat řady aspektů jejího soukromí a které by bez uvedeného vyhledávače nemohly – nebo jen velmi obtížně mohly – být vzájemně propojeny, a vytvořit tak víceméně podrobný profil subjektu údajů. Navíc je účinek zásahu do uvedených práv subjektu údajů znásoben z důvodu významné úlohy, kterou hrají v moderní společnosti internet a vyhledávače, jež činí informace obsažené v takovém seznamu všudypřítomnými. S ohledem na možnou závažnost takového zásahu nelze tento zásah odůvodnit pouze hospodářským zájmem provozovatele vyhledávače na takovém zpracování. Je třeba hledat spravedlivou rovnováhu zejména mezi uvedeným zájmem a základními právy subjektu údajů plynoucími z článků 7 a 8 Listiny základní práv Evropské unie.

(viz body 36, 38, 80, 81, 97)

3.        Článek 4 odst. 1 písm. a) směrnice 95/46 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů musí být vykládán v tom smyslu, že zpracování osobních údajů je prováděno v rámci činností provozovny správce na území členského státu ve smyslu uvedeného ustanovení, pokud provozovatel internetového vyhledávače zřídí v členském státě pobočku nebo dceřinou společnost určenou k podpoře prodeje a k prodeji reklamního prostoru nabízeného tímto vyhledávačem, která zaměřuje svou činnost na obyvatele tohoto členského státu.

Za takových okolností jsou totiž činnost provozovatele vyhledávače a činnost jeho provozovny umístěné v dotčeném členském státě sice odlišné, ale přesto jsou neoddělitelně spojeny, jelikož činnost týkající se reklamního prostoru představuje prostředek k dosažení hospodářské výnosnosti dotčeného vyhledávače a zároveň je tento vyhledávač prostředkem k provádění takovéto činnosti.

(viz body 51, 55, 56, 60, výrok 2)

4.        Článek 12 písm. b) a čl. 14 první pododstavec písm. a) směrnice 95/46 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů musí být vykládány v tom smyslu, že za účelem respektování práv stanovených v uvedených ustanoveních, a pokud jsou v nich stanovené podmínky skutečně splněny, musí provozovatel vyhledávače vymazat ze zobrazeného seznamu výsledků vyhledávání provedeného na základě jména osoby odkazy na webové stránky zveřejněné třetími osobami a obsahující informace týkající se této osoby rovněž v případě, že toto jméno nebo tyto informace nebyly předtím nebo současně vymazány z uvedených webových stránek, a to případně i tehdy, jestliže je jejich zveřejnění na uvedených stránkách samo o sobě v souladu se zákonem.

V rozsahu, v jakém zahrnutí webové stránky a informací, které jsou na ní obsaženy a které se týkají fyzické osoby, na zobrazený seznam výsledků vyhledávání, provedeného na základě jména dané osoby, citelně usnadňuje přístup k těmto informacím všem uživatelům internetu provádějícím vyhledávání na základě jména dotčené osoby a může mít rozhodující úlohu v šíření uvedených informací, může totiž takové zahrnutí představovat významnější zásah do základního práva na soukromí subjektu údajů než zveřejnění vydavatelem uvedené webové stránky.

(viz body 87, 88, výrok 3)

5.        Z požadavků stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. c) až e) směrnice 95/46 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů vyplývá, že i zpracování přesných údajů, které bylo původně v souladu se zákonem, se časem může stát neslučitelným s uvedenou směrnicí, jestliže již uvedené údaje nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo zpracovány. V případě, že je v návaznosti na žádost subjektu údajů na základě čl. 12 písm. b) směrnice 95/46 konstatováno, že zahrnutí odkazů na webové stránky legálně zveřejněné třetími osobami a obsahující pravdivé informace týkající se jeho osoby do zobrazeného seznamu výsledků vyhledávání provedeného na základě jeho jména je za současného stavu neslučitelné s uvedeným čl. 6 odst. 1 písm. c) až e), protože uvedené informace se s ohledem na všechny okolnosti projednávané věci ukazují jako nepřiměřené, irelevantní nebo již irelevantní nebo přesahující míru s ohledem na účely dotčeného zpracování provedeného provozovatelem vyhledávače, tudíž musí být dotčené informace a odkazy z uvedeného seznamu výsledků vymazány.

V tomto kontextu konstatování práva subjektu údajů na to, aby informace, která se ho týká, nebyla nadále spojena s jeho jménem prostřednictvím seznamu výsledků, nepředpokládá, že zahrnutí dotčené informace do dotčeného seznamu výsledků vyhledávání subjekt údajů poškozuje.

Vzhledem k tomu, že subjekt údajů může v souvislosti se svými základními právy na základě článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie požadovat, aby dotčená informace již nebyla nadále poskytována široké veřejnosti prostřednictvím zahrnutí do takového seznamu výsledků, převládají tato práva v zásadě nejen nad hospodářským zájmem provozovatele vyhledávače, ale rovněž nad zájmem veřejnosti nalézt uvedenou informaci při vyhledávání prováděném na základě jména subjektu údajů. Avšak není tomu tak v případě, kdy se z konkrétních důvodů, jako je úloha subjektu údajů ve veřejném životě, jeví, že zásah do jeho základních práv je odůvodněný převažujícím zájmem uvedené veřejnosti mít na základě tohoto zahrnutí k dotčené informaci přístup. 

(viz body 93, 94, 96–99, výrok 4)