Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Predmet C‑131/12

Google Spain SL

i

Google Inc.

protiv

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

i

Marija Costeje Gonzáleza

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Audiencia Nacional)

„Osobni podaci – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom tih podataka – Direktiva 95/46/EZ – Članci 2., 4., 12. i 14. – Materijalno i teritorijalno područje primjene – Internetski pretraživači – Obrada podataka sadržanih na mrežnim stranicama – Pretraživanje, indeksiranje i pohranjivanje tih podataka – Odgovornost operatera pretraživača – Poslovni nastan na području države članice – Doseg obveza tog operatera i pravâ osobe čiji se podaci obrađuju – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Članci 7. i 8.“

Sažetak – Presuda Suda (veliko vijeće) od 13. svibnja 2014.

1.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Članak 2. Direktive 95/46 – Obrada osobnih podataka – Pojam – Aktivnost pretraživača koja se sastoji u pronalaženju informacija objavljenih ili stavljenih na internet od trećih stranaka, njihovom indeksiranju, pohranjivanju i stavljanju na raspolaganje internetskim korisnicima – Uključenost – Nadzornik – Pojam – Operater pretraživača – Uključenost

(Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 2. točke (b) i (d))

2.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46 – Poštovanje temeljnih prava – Poštovanje prava na privatnost i na zaštitu osobnih podataka – Pravedna ravnoteža između prava na informaciju i prava zajamčenih Poveljom Europske unije o temeljnim pravima

(Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 7. i 8.; Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća)

3.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Članak 4. Direktive 95/46 – Primjena nacionalnog prava – Obrada podataka u okviru aktivnosti poslovnog nastana operatera pretraživača smještenog na državnom području države članice – Opseg – Promocija i prodaja oglašivačkih prostora koji su usmjereni prema stanovnicima te države članice i koje taj pretraživač nudi putem navedenog poslovnog nastana – Uključenost

(Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 4. st. 1. t. (a))

4.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Članci 12. i 14. Direktive 95/46 – Pravo pristupa dotične osobe osobnim podacima i pravo prigovora na njihovu obradu – Pravo na zahtijevanje brisanja poveznica prema mrežnim stranicama s popisa rezultata – Pretpostavke

(Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 12. t. (b) i čl. 14. podst. 1. t. (a))

5.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Članci 12. i 14. Direktive 95/46 – Pravo pristupa dotične osobe osobnim podacima i pravo prigovora na njihovu obradu – Pretraga o prezimenu osobe uz pomoć pretraživača – Prikaz popisa rezultata – Pravo na zahtjev da se ta informacija više ne stavlja na raspolaganje širokoj javnosti

(Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 7. i 8.; Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 6. st. 1. t. (c) do (e), čl. 12. t. (b) i čl. 14. podst. 1. t. (a))

1.        Članak 2. točku (b) Direktive 95/46 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka treba tumačiti u smislu da, s jedne strane, aktivnost pretraživača koja se sastoji u pronalaženju informacija objavljenih ili stavljenih na internet od trećih stranaka, njihovom automatskom indeksiranju, privremenom pohranjivanju i, konačno, stavljanju na raspolaganje internetskim korisnicima u redoslijedu prema zadanim postavkama treba kvalificirati kao obradu osobnih podataka ako te informacije sadrže osobne podatke.

To tumačenje ne poništava činjenica da su podaci već objavljeni na internetu i nisu izmijenjeni tim pretraživačem. Naime, operacije navedene u toj odredbi treba kvalificirati kao takvu obradu i u slučaju kad se odnose isključivo na već objavljene informacije takve kakve su u medijima.

Osim toga, operater pretraživača treba se smatrati nadzornikom navedene obrade osobnih podataka u smislu navedenog članka 2. točke (d) navedene direktive. Naime, u mjeri u kojoj aktivnost pretraživača može, u odnosu na aktivnost urednikâ mrežnih stranica, znatno i dodatno utjecati na temeljna prava na privatnost i na zaštitu osobnih podataka, operater tog pretraživača kao osoba koja određuje svrhe i načine te aktivnosti mora u okviru svojih odgovornosti, nadležnosti i mogućnosti osigurati da ta aktivnost zadovoljava uvjete iz Direktive 95/46 kako bi njome predviđena jamstva mogla razviti svoj puni učinak i kako bi se ostvarila učinkovita i potpuna zaštita osoba čiji se podaci obrađuju, osobito zaštita njihovog prava na privatnost.

(t. 29., 30., 38., 41. i t. 1. izreke)

2.        Obrada osobnih podataka koju provodi operater pretraživača može znatno utjecati na temeljna prava na privatnost i na zaštitu osobnih podataka u slučaju kad se uz pomoć tog pretraživača pretražuje prezime fizičke osobe s obzirom na to da navedena obrada svakom korisniku interneta omogućava da popisom rezultata dobije strukturiran prikaz informacija koje se odnose na tu osobu i koje je moguće pronaći na internetu, a koje potencijalno dotiču mnogobrojne aspekte njezine privatnosti i koje bez navedenog pretraživača ne bi mogle ili bi vrlo teško mogle biti međusobno povezane, te da na taj način utvrdi njezin više ili manje detaljan profil. To je još i više tako s obzirom na to da internet i pretraživači čine sveprisutnima informacije koje su sadržane na takvom popisu rezultata. Imajući u vidu moguću težinu takvog miješanja, ono se ne može opravdati sâmo ekonomskim interesom operatera takvog pretraživača u toj obradi. Potrebno je pronaći pravednu ravnotežu između zakonitog interesa korisnika interneta za pristup informacijama i temeljnih prava osobe čiji se podaci obrađuju na temelju članaka 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(t. 36., 38., 80., 81., 97.)

3.        Članak 4. stavak 1. točku (a) Direktive 95/46 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka treba tumačiti u smislu da je obrada osobnih podataka izvršena u okviru aktivnosti poslovnog nastana nadzornika na državnom području države članice u smislu te odredbe kad operater pretraživača u državi članici osnuje podružnicu ili društvo kćer u cilju promocije i prodaje oglašivačkih prostora na pretraživaču i čija je aktivnost usmjerena na stanovnike te države članice.

Naime, u tim okolnostima aktivnosti operatera pretraživača i njegovog poslovnog nastana smještenog u državi članici, iako su različite, neodvojivo su povezane s obzirom na to da aktivnosti povezane s oglašivačkim prostorima predstavljaju način na koji je pretraživač o kojem je riječ ekonomski isplativ i s obzirom na to da je taj pretraživač istodobno sredstvo koje omogućuje ostvarenje tih aktivnosti.

(t. 51., 55., 56., 60. i t. 2. izreke)

4.        Članak 12. točku (b) i članak 14. podstavak prvi točku (a) Direktive 95/46 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka treba tumačiti u smislu da je, u cilju poštovanja prava predviđenih tim odredbama i kad su stvarno ispunjeni njima predviđeni uvjeti, operater pretraživača obvezan izbrisati s popisa rezultata, prikazanog nastavno na izvršenu pretragu o prezimenu osobe, poveznice prema mrežnim stranicama koje su objavile treće stranke i koje sadrže informacije u vezi s tom osobom, i pod pretpostavkom da to prezime ili te informacije nisu prethodno ili istodobno izbrisane s tih mrežnih stranica i to, ako je primjenjivo, čak i kad je njihovo objavljivanje na navedenim stranicama samo po sebi zakonito.

U tom pogledu, u mjeri u kojoj uključivanje u popis rezultata, prikazan nastavno na izvršenu pretragu o prezimenu osobe, mrežne stranice i informacija koje su na njoj sadržane u vezi s tom osobom osjetno olakšava pristup tim informacijama svakom korisniku interneta koji pretražuje o osobi čiji se podaci obrađuju te može imati ključnu ulogu u širenju navedenih informacija, obrada podataka od strane operatera pretraživača može predstavljati veće miješanje u temeljno pravo na privatnost osobe čiji se podaci obrađuju nego objavljivanje od strane urednika te mrežne stranice.

(t. 87., 88. i t. 3. izreke)

5.        Iz zahtjeva propisanih u članku 6. stavku 1. točkama (c) do (e) Direktive 95/46 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka proizlazi da čak i u početku zakonita obrada točnih podataka može s vremenom postati neusklađena s tom direktivom ako ti podaci više nisu nužni s obzirom na svrhe radi kojih su bili prikupljeni ili obrađeni. Stoga u slučaju utvrđenja, nastavno na zahtjev osobe čiji se podaci obrađuju na temelju članka 12. točke (b) Direktive 95/46, da je uključenje u popis rezultata, prikazan nastavno na izvršenu pretragu o prezimenu osobe, poveznica prema mrežnim stranicama koje su zakonito objavile treće stranke i koje sadrže istinite informacije u vezi s tom osobom u trenutačnom stanju neusklađeno s navedenim člankom 6. stavkom 1. točkama (c) do (e) jer se pokazuje da su te informacije, s obzirom na sve okolnosti slučaja o kojem je riječ, neprikladne, nisu relevantne odnosno nisu više relevantne ili su pretjerane u odnosu na svrhe obrade o kojoj je riječ koju provodi operater pretraživača, informacije i dotične poveznice moraju biti izbrisane s navedenog popisa rezultata.

U tom pogledu tvrdnja o postojanju prava osobe čiji se podaci obrađuju na to da se informacija koja se odnosi na njezinu osobu više ne povezuje s njezinim prezimenom na popisu rezultata ne pretpostavlja da uključivanje informacija o kojima je riječ u popis rezultata uzrokuje štetu osobi čiji se podaci obrađuju.

Budući da osoba čiji se podaci obrađuju, imajući u vidu njezina temeljna prava na temelju članaka 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, može zatražiti da se informacija o kojoj je riječ više ne stavlja na raspolaganje širokoj javnosti njezinim uključivanjem u takav popis rezultata, ta prava načelno prevaguju ne samo nad gospodarskim interesom operatera pretraživača nego i nad interesom javnosti u vezi s pronalaženjem navedene informacije prilikom pretrage o prezimenu te osobe. Međutim, to ne bi bio slučaj ako se čini da je zbog posebnih razloga, kao što je to uloga navedene osobe u javnom životu, miješanje u njezina temeljna prava opravdano prevagujućim javnim interesom da se takvim uključivanjem ima pristup informaciji o kojoj je riječ.

(t. 93., 94., 96.‑99. i t. 4. izreke)