Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Byla C‑131/12

Google Spain SL

ir

Google Inc.

prieš

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

ir

Mario Costeja González

(Audiencia Nacional prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Asmens duomenys – Fizinių asmenų apsauga tvarkant šiuos duomenis – Direktyva 95/46/EB – 2, 4, 12 ir 14 straipsniai – Dalykinė ir teritorinė taikymo sritis – Internetinės paieškos varikliai – Tinklalapiuose esančių duomenų tvarkymas – Šių duomenų paieška, indeksavimas ir kaupimas – Paieškos variklio eksploatuotojo atsakomybė – Padalinys valstybės narės teritorijoje – Šio eksploatuotojo pareigų ir duomenų subjekto teisių apimtis – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 7 ir 8 straipsniai“

Santrauka – 2014 m. gegužės 13 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

1.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis –Direktyvos 95/46 2 straipsnis – Asmens duomenų tvarkymas – Sąvoka – Paieškos variklio veikimo operacijos, kurias sudaro internete trečiųjų asmenų paskelbtos ar jau esančios informacijos suradimas, indeksavimas, laikinas laikymas ir pateikimas internautams – Įtraukimas – Duomenų valdytojas – Sąvoka – Paieškos variklio eksploatuotojas – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 2 straipsnio b ir d punktai)

2.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyva 95/46 – Pagrindinių teisių gerbimas – Privataus gyvenimo gerbimas ir asmens duomenų apsauga – Teisinga teisės gauti informaciją ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija garantuojamų teisių pusiausvyra

(Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniai; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46)

3.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis –Direktyvos 95/46 4 straipsnis – Taikytina nacionalinė teisė – Duomenų tvarkymas paieškos variklio padaliniui vykdant veiklą valstybės narės teritorijoje – Apimtis – Per minėtą padalinį paieškos variklio eksploatuotojo vykdoma reklaminių pranešimų vietų siūlymo ir pardavimo šios valstybės narės gyventojams veikla – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 4 straipsnio 1 dalies a punktas)

4.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyvos 95/46 12 ir 14 punktai – Duomenų subjekto teisė susipažinti su asmens duomenimis ir teisė prieštarauti jų tvarkymui – Teisė reikalauti iš rezultatų sąrašo pašalinti tinklalapių nuorodas – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 12 straipsnio b punktas ir 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas)

5.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis –Direktyvos 12 ir 14 straipsniai – Duomenų subjekto teisė susipažinti su asmens duomenimis ir teisė prieštarauti jų tvarkymui – Per paieškos variklį pagal asmenvardį atliekama paieška – Rezultatų sąrašo rodymas – Teisė reikalauti nebepateikti šios informacijos plačiajai visuomenei

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniai; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 6 straipsnio 1 dalies c‑e punktai, 12 straipsnio b punktas ir 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas)

1.        Direktyvos 95/46 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 2 straipsnio b punktas aiškintinas taip, kad, viena vertus, paieškos variklio veikimo operacijos, kurias sudaro internete trečiųjų asmenų paskelbtos ar jau esančios informacijos suradimas, automatiniu būdu atliekamas jos indeksavimas, laikinas laikymas ir galiausiai padarymas prieinamos interneto naudotojams tam tikra pasirinkta tvarka, laikytinos asmens duomenų tvarkymu, jei ši informacija apima asmens duomenis.

Šio aiškinimo nepaneigia aplinkybė, kad šie duomenys jau paskelbti internete ir paieškos variklis jų nepakeičia. Šioje nuostatoje nurodytos operacijos turi būti laikomos tvarkymu taip pat tais atvejais, kai jos atliekamos tik su jau paskelbta informacija.

Be to, paieškos variklio eksploatuotojas laikytinas tokių duomenų „valdytoju“, kaip jis suprantamas pagal minėtos direktyvos 2 straipsnio d punktą. Kadangi paieškos variklio veikimas gali daryti didelį neigiamą poveikį pagrindinėms teisėms į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą ir šis poveikis yra papildomas, palyginti su tuo, kurį daro tinklalapių rengėjai, šio paieškos variklio eksploatuotojas, kaip asmuo, kuris nustato šios veiklos tikslus ir būdus, turi užtikrinti, kiek tai patenka į jo atsakomybės, kompetencijos ir galimybių sritį, kad ši veikla atitiktų Direktyvos 95/46 reikalavimus ir joje numatytos garantijos galėtų tapti visiškai veiksmingos, o veiksminga ir visapusiška duomenų subjektų ir visų pirma jų teisės į privataus gyvenimo gerbimą apsauga – iš tiesų įgyvendinta.

(žr. 29, 30, 38, 41 punktus ir rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Asmens duomenų tvarkymas, kurį vykdo paieškos variklių eksploatuotojas, gali daryti didelį neigiamą poveikį pagrindinėms teisėms į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą tais atvejais, kai paieška per šį paieškos variklį atliekama panaudojant fizinio asmens asmenvardį, nes dėl tokio tvarkymo kiekvienas internautas kartu su paieškos rezultatų sąrašu gali gauti sustruktūrintą su šiuo asmeniu susijusios internete galimos rasti informacijos apie galbūt daugelį jo privataus gyvenimo aspektų, kurie be paieškos variklio nebūtų buvę susieti arba tai būtų buvę labai sudėtinga padaryti, apžvalgą ir taip sudaryti daugiau ar mažiau išsamų duomenų subjekto profilį. Tai juo labiau akivaizdu dėl to, kad dėl interneto ir paieškos variklių tokiame rezultatų sąraše esanti informacija tampa labai skvarbi. Atsižvelgiant į potencialų šio apribojimo mastą, vien paieškos variklio eksploatuotojo ekonominio intereso tvarkyti tokius duomenis nepakanka tam, kad būtų galima jį pateisinti. Reikia nustatyti, be kita ko, teisingą internautų teisėto intereso gauti informaciją ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose įtvirtintų duomenų subjekto teisių pusiausvyrą.

(žr. 36, 38, 80, 81, 97 punktus)

3.        Direktyvos 95/46 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas aiškintinas taip, kad asmens duomenys yra tvarkomi duomenų valdytojo padaliniui vykdant veiklą valstybės narės teritorijoje, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, jei paieškos variklio eksploatuotojas įsteigia valstybėje narėje savo filialą arba dukterinę bendrovę, kurių veikla orientuojama į šios valstybės gyventojus, kad reklamuotų ir parduotų šio variklio rodomiems reklaminiams pranešimams skirtas vietas.

Tokiomis aplinkybėmis paieškos variklio eksploatuotojo veikla ir atitinkamoje valstybėje narėje esančio jo padalinio veikla, nors ir atskiros, iš tiesų yra neatsiejamai susijusios, nes su reklaminiams pranešimams skirtomis vietomis susijusi veikla yra priemonė, kuria siekiama padaryti atitinkamą paieškos variklį ekonomiškai pelningą, o šis variklis savo ruožtu yra šią veiklą leidžianti vykdyti priemonė.

(žr. 51, 55, 56, 60 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

4.        Direktyvos 95/46 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 12 straipsnio b punktas ir 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas aiškintini taip, jog tam, kad būtų užtikrintos šiose nuostatose nurodytos teisės, ir jeigu iš tiesų įvykdytos jose numatytos sąlygos, paieškos variklio eksploatuotojas privalo iš rezultatų sąrašo, rodomo atlikus paiešką pagal asmens asmenvardį, pašalinti nuorodas į trečiųjų asmenų paskelbtus tinklalapius, kuriuose yra informacijos apie šį asmenį, taip pat tais atvejais, kai šis asmenvardis arba ši informacija nėra prieš tai ištrinti arba tuo pat metu ištrinami iš šių tinklalapių, ir tai padaryti net jei atitinkami duomenys šiuose tinklalapiuose paskelbti teisėtai.

Šiuo atžvilgiu kadangi tinklalapio ir jame esančios informacijos apie asmenį įtraukimas į rezultatų sąrašą, rodomą atlikus paiešką pagal jo asmenvardį, labai palengvina šios informacijos prieinamumą visiems informacijos apie duomenų subjektą ieškantiems internautams ir gali turėti lemiamą reikšmę šios informacijos sklaidai, paieškos variklio eksploatuotojo atliekamas duomenų tvarkymas gali labiau apriboti duomenų subjekto pagrindinę teisę į privataus gyvenimo gerbimą, nei šio tinklalapio rengėjo atliktas informacijos paskelbimas.

(žr. 87, 88 punktus, rezoliucinės dalies 3 punktą)

5.        Iš reikalavimų, numatytų Direktyvos 95/46 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 6 straipsnio 1 dalies c–e punktuose, matyti, kad net iš pradžių teisėtas tikslių duomenų tvarkymas, praėjus tam tikram laikui, gali tapti neatitinkantis šios direktyvos, jei duomenys nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo surinkti arba tvarkomi. Taigi, tuo atveju, kai duomenų subjektui pateikus prašymą pagal Direktyvos 95/46 12 straipsnio b punktą konstatuojama, jog nuorodų į trečiųjų asmenų teisėtai paskelbtus tinklalapius, kuriuose yra tikrovę atitinkančios su šiuo subjektu susijusios informacijos, įtraukimas į rezultatų sąrašą, rodomą atlikus paiešką pagal jo asmenvardį, šiuo metu neatitinka šio 6 straipsnio 1 dalies c–e punktų, nes ši informacija, atsižvelgus į konkrečiam atvejui būdingų aplinkybių visumą, atrodo neadekvati, nereikšminga ar nebereikšminga arba perteklinė pagal paieškos variklio atliekamo tvarkymo tikslus, atitinkama šio rezultatų sąrašo informacija ir nuorodos turi būti ištrintos.

Šiomis aplinkybėmis duomenų subjekto teisės į tai, kad su juo susijusi informacija rezultatų, rodomų atlikus paiešką pagal jo asmenvardį, sąrašuose nebebūtų siejama su jo asmenvardžiu, konstatavimas nesiejamas su nustatymu, kad atitinkamos informacijos įtraukimas į rezultatų sąrašą sukelia duomenų subjektui neigiamų padarinių.

Kadangi duomenų subjektas, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniais jam suteiktas teises, gali prašyti, kad atitinkama informacija nebebūtų pateikiama plačiajai visuomenei įtraukiant šią informaciją į tokį rezultatų sąrašą, šios teisės iš principo yra viršesnės ne tik už paieškos variklio eksploatuotojo ekonominį interesą, bet ir už šios visuomenės interesą surasti šią informaciją vykdant paiešką pagal šio subjekto asmenvardį. Tačiau taip nebūtų tuo atveju, kai dėl konkrečių aplinkybių, kaip antai šio subjekto padėties viešajame gyvenime, paaiškėtų, kad šių pagrindinių teisių apribojimą pateisina viršesnis šios visuomenės interesas turėti įtraukimo į atitinkamus sąrašus suteikiamą prieigą prie atitinkamos informacijos.

(žr. 93, 94, 96–99 punktus, rezoliucinės dalies 4 punktą)