Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Vec C‑131/12

Google Spain SL

a

Google Inc.

proti

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

a

Mariovi Costejovi Gonzálezovi

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional)

„Osobné údaje – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní týchto údajov – Smernica 95/46/ES – Články 2, 4, 12 a 14 – Vecná a územná pôsobnosť – Internetové vyhľadávače – Spracovanie údajov obsiahnutých na webových stránkach – Vyhľadávanie, indexácia a uchovávanie týchto údajov – Zodpovednosť poskytovateľa vyhľadávača – Prevádzkareň na území členského štátu – Rozsah povinností tohto poskytovateľa a práv dotknutej osoby – Charta základných práv Európskej únie – Články 7 a 8“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 13. mája 2014

1.        Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46, článok 2 – Spracovanie osobných údajov – Pojem – Činnosť vyhľadávača, ktorá spočíva vo vyhľadávaní informácií, ktoré na internete zverejnili alebo umiestili tretie osoby, v ich indexovaní, uschovaní a sprístupnení používateľom internetu – Zahrnutie – Osoba zodpovedná za spracovanie – Pojem – Prevádzkovateľ vyhľadávača – Zahrnutie

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46, článok 2 písm. b) a d)]

2.        Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46 – Dodržiavanie základných práv – Rešpektovanie súkromia a ochrana osobných údajov – Spravodlivá rovnováha medzi právom na informácie a právami zaručenými Chartou základných práv Európskej únie

(Charta základných práv Európskej únie, článok 7 a 8; smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46)

3.        Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46, článok 4 – Uplatniteľné vnútroštátne právo – Spracovanie údajov v rámci činností prevádzkarne prevádzkovateľa vyhľadávača, nachádzajúcej sa na území členského štátu – Rozsah – Podpora a predaj reklamného priestoru ponúkaného týmto vyhľadávačom prostredníctvom uvedenej prevádzkarne, ktorá zameriava svoju činnosť na obyvateľov tohto členského štátu – Zahrnutie

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46, článok 4 ods. 1 písm. a)]

4.        Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46, články 12 a 14 – Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom a právo namietať voči ich spracovaniu – Právo požadovať odstránenie zo zoznamu výsledkov odkazov na webové stránky – Podmienky

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46, článok 12 písm. b) a článok 14 ods. 1 písm. a)]

5.        Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46, články 12 a 14 – Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom a právo namietať voči ich spracovaniu – Vyhľadávanie vykonané prostredníctvom vyhľadávača na základe mena osoby – Zobrazenie zoznamu výsledkov – Právo žiadať, aby dotknutá informácia už nebola sprístupnená širokej verejnosti

[Charta základných práv Európskej únie, článok 7 a 8; smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46, článok 6 ods. 1 písm. c) až e), článok 12 písm. b) a článok 14 ods. 1 písm. a)]

1.        Článok 2 písm. b) smernice 95/46 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že na jednej strane sa činnosť vyhľadávača spočívajúca vo vyhľadávaní informácií, ktoré na internete zverejnili alebo umiestili tretie osoby, v ich automatickom indexovaní, dočasnom uschovaní a napokon v ich sprístupnení používateľom internetu v určitom preferenčnom poradí, má kvalifikovať ako spracovanie osobných údajov v prípade, že tieto informácie obsahujú osobné údaje.

Tento výklad nevyvracia ani skutočnosť, že tieto údaje už boli predmetom uverejnenia na internete a nie sú zmenené týmto vyhľadávačom. Operácie uvedené v tomto ustanovení sa musia kvalifikovať ako takéto spracovanie tiež za predpokladu, že sa týkajú výlučne informácií takto už uverejnených v médiách.

Prevádzkovateľa vyhľadávača treba považovať za osobu zodpovednú za uvedené spracovanie osobných údajov v zmysle článku 2 písm. d) uvedenej smernice. Keďže totiž činnosť vyhľadávača môže významne a vo vzťahu k činnosti editorov webových stránok doplňujúcim spôsobom ovplyvniť základné práva na súkromie a ochranu osobných údajov, poskytovateľ tohto vyhľadávača ako osoba, ktorá určuje ciele a prostriedky tejto činnosti, musí v rámci svojich zodpovedností, kompetencií a možností zaručiť, že táto činnosť spĺňa požiadavky smernice 95/46, aby záruky ňou stanovené mohli mať plný účinok a aby účinná a úplná ochrana dotknutých osôb, a najmä práva na rešpektovanie ich súkromia, mohla byť skutočne dosiahnutá.

(pozri body 29, 30, 38, 41, bod 1 výroku)

2.        Spracovanie osobných údajov vykonané prevádzkovateľom vyhľadávača by sa mohlo podstatne dotknúť základných práv na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov v prípade, že je vyhľadávanie pomocou tohto vyhľadávača uskutočnené na základe zadania mena fyzickej osoby, pokiaľ uvedené spracovanie umožní každému používateľovi internetu získať prostredníctvom zoznamu výsledkov štruktúrovaný prehľad informácií týkajúcich sa tejto osoby, ktoré možno nájsť na internete, ktoré sa môžu potenciálne týkať mnohých aspektov jej súkromného života a ktoré by bez uvedeného vyhľadávača mohli byť pravdepodobne len veľmi zložito vzájomne prepojené, alebo by prepojené byť nemohli, a tým vytvoriť viac alebo menej podrobný profil tejto osoby. Platí to o to viac, že internet a vyhľadávače dávajú informáciám obsiahnutým v takomto zozname výsledkov všadeprítomný charakter. Vzhľadom na potenciálnu závažnosť tohto zásahu ho nemožno odôvodniť výlučne hospodárskym záujmom prevádzkovateľa tohto vyhľadávača na tomto spracovaní. Treba hľadať spravodlivú rovnováhu medzi legitímnym záujmom používateľov internetu a základnými právami dotknutej osoby podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie.

(pozri body 36, 38, 80, 81, 97)

3.        Článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 95/46 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v rámci činností prevádzkarne prevádzkovateľa tohto spracovania osobných údajov na území určitého členského štátu v zmysle tohto ustanovenia, pokiaľ poskytovateľ vyhľadávača založí v členskom štáte pobočku alebo dcérsku spoločnosť určenú na zaručenie podpory a predaja reklamného priestoru ponúkaného týmto vyhľadávačom, ktorá zameriava svoju činnosť na obyvateľov tohto členského štátu.

Za takých okolností totiž činnosti prevádzkovateľa vyhľadávača a činnosti jeho prevádzkarne nachádzajúcej sa v dotknutom členskom štáte, hoci sa odlišujú, sú neoddeliteľne spojené, keďže činnosti týkajúce sa reklamného priestoru predstavujú prostriedok, v dôsledku ktorého sa dotknutý vyhľadávač stáva hospodársky výnosný, pričom tento vyhľadávač je súčasne prostriedkom, ktorý umožňuje vykonanie týchto činností.

(pozri body 51, 55, 56, 60, bod 2 výroku)

4.        Článok 12 písm. b) a článok 14 prvý odsek písm. a) smernice 95/46 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa majú vykladať v tom zmysle, že na účely dodržania práv stanovených v týchto ustanoveniach a pokiaľ sú podmienky nimi stanovené skutočne splnené je poskytovateľ vyhľadávača povinný odstrániť zo zoznamu výsledkov, ktoré sa zobrazia v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania mena určitej osoby, odkazy na webové stránky uverejnené tretími osobami, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa uvedenej osoby, a to aj za predpokladu, že toto meno a tieto informácie nie sú ešte predtým alebo súčasne vymazané z týchto webových stránok, a to prípadne aj vtedy, ak je ich uverejnenie na uvedených stránkach ako také v súlade s právnymi predpismi.

Pokiaľ totiž zahrnutie do zoznamu výsledkov, ktorý sa zobrazí v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania mena určitej osoby, určitej webovej stránky a informácií, ktoré sú na nej obsiahnuté a týkajú sa tejto osoby, citeľne zjednodušuje prístupnosť týchto informácií každému používateľovi internetu, ktorý uskutočňuje vyhľadávanie týkajúce sa dotknutej osoby, a môže mať rozhodujúcu rolu pri šírení týchto informácií, spracovanie údajov vykonané prevádzkovateľom vyhľadávača môže predstavovať väčší zásah do základného práva na rešpektovanie súkromného života dotknutej osoby než ich uverejnenie editorom tejto webovej stránky.

(pozri body 87, 88, bod 3 výroku)

5.        Z požiadaviek stanovených v článku 6 ods. 1 písm. c) až e) smernice 95/46 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov vyplýva, že aj spracovanie správnych údajov, ktoré bolo pôvodne v súlade s právnymi predpismi, sa môže časom stať nezlučiteľným s touto smernicou, pokiaľ tieto údaje už nie sú potrebné vzhľadom na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo spracované. Preto za predpokladu, že sa v nadväznosti na žiadosť dotknutej osoby podľa článku 12 písm. b) smernice 95/46 konštatuje, že zahrnutie na zoznam výsledkov zobrazených v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania jeho mena, odkazov na webové stránky, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi zverejnené tretími osobami a obsahujú pravdivé informácie týkajúce sa jeho osoby, je za súčasného stavu nezlučiteľné s uvedeným článkom 6 ods. 1 písm. c) až e), a to z dôvodu, že tieto informácie sa javia vzhľadom na všetky okolnosti charakterizujúce daný prípad ako neadekvátne, nerelevantné alebo už nerelevantné, alebo neprimerané vo vzťahu k účelom predmetného spracovania vykonaného prevádzkovateľom vyhľadávača, dotknuté informácie a odkazy musia byť z uvedeného zoznamu výsledkov vymazané.

V tomto kontexte pre konštatovanie práva dotknutej osoby na to, aby informácia týkajúca sa jej osoby už nebola prepojená s jej menom prostredníctvom zoznamu výsledkov, nie je predpokladom, aby zahrnutie dotknutej informácie na zoznam výsledkov spôsobovalo dotknutej osobe ujmu.

Keďže dotknutá osoba môže vzhľadom na svoje základné práva podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie žiadať, aby dotknutá informácia už nebola sprístupnená širokej verejnosti prostredníctvom jej zahrnutia na takýto zoznam výsledkov, tieto práva v zásade prevažujú nielen nad hospodárskym záujmom prevádzkovateľa vyhľadávača, ale aj nad záujmom verejnosti na nájdení uvedenej informácie v rámci vyhľadávania týkajúceho sa mena tejto osoby. To však neplatí v prípade, ak sa z osobitných dôvodov, akým je úloha uvedenej osoby vo verejnom živote, zistí, že zásah do jej základných práv je odôvodnený prevažujúcim záujmom uvedenej verejnosti na prístupe k predmetnej informácii prostredníctvom takéhoto zahrnutia.

(pozri body 93, 94, 96 – 99, bod 4 výroku)