Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Zadeva C‑131/12

Google Spain SL

in

Google Inc.

proti

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

in

Mariu Costeji Gonzálezu

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Audiencia Nacional)

„Osebni podatki – Varstvo posameznikov pri obdelavi teh podatkov – Direktiva 95/46/ES – Členi 2, 4, 12 in 14 – Stvarno in ozemeljsko področje uporabe – Internetni iskalniki – Obdelava podatkov s spletnih mest – Iskanje, indeksiranje in hranjenje teh podatkov – Odgovornost družbe, ki upravlja iskalnik – Poslovna enota na ozemlju države članice – Obseg obveznosti te družbe in pravic zadevne osebe – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 7 in 8“

Povzetek – Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. maja 2014

1.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46, člen 2 – Obdelava osebnih podatkov – Pojem – Dejavnost iskalnika, ki poišče informacije, ki jih objavijo ali postavijo na internet tretje osebe, jih indeksira, shrani in da na voljo internetnim uporabnikom – Vključitev – Upravljavec – Pojem – Upravljavec iskalnika – Vključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 2(b) in (d))

2.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46 – Spoštovanje temeljnih pravic – Spoštovanje zasebnosti in varstvo osebnih podatkov – Pravično ravnotežje med pravico do obveščenosti in pravicami, ki jih zagotavlja Listina Evropske unije o temeljnih pravicah

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člena 7 in 8; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46)

3.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46, člen 4 – Uporaba nacionalne zakonodaje – Obdelava podatkov v okviru dejavnosti poslovne enote upravljavca iskalnika na ozemlju države članice – Obseg – Trženje in prodaja oglasnega prostora, usmerjena k prebivalcem te države članice, na tem iskalniku prek navedene poslovne enote – Vključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 4(1)(a))

4.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46, člena 12 in 14 – Pravica zadevne osebe do dostopa do osebnih podatkov in pravica do nasprotovanja njihovi obdelavi – Pravica zahtevati, da se s seznama zadetkov odstranijo povezave na spletne strani – Pogoji

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člena 12(b) in 14, prvi odstavek, (a))

5.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46, člena 12 in 14 – Pravica zadevne osebe do dostopa do osebnih podatkov in pravica do nasprotovanja njihovi obdelavi – Iskanje, opravljeno z iskalnikom na podlagi imena osebe – Prikaz seznama zadetkov – Pravica zahtevati, da ta informacija ni več na voljo širši javnosti

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člena 7 in 8; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, členi 6(1), od (c) do (e), 12(b) in 14, drugi odstavek, (a))

1.        Člen 2(b) Direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je treba razlagati tako, da se po eni strani dejavnost iskalnika, ki poišče informacije, ki jih objavijo ali postavijo na internet tretje osebe, jih samodejno indeksira, začasno shrani in končno da na voljo internetnim uporabnikom po prednostnem vrstnem redu, šteje za obdelavo osebnih podatkov, če te informacije vsebujejo osebne podatke.

Te razlage ne omaje dejstvo, da so podatki že objavljeni na internetu in jih ta iskalnik ne spreminja. Postopke iz tega člena je treba namreč šteti za tako obdelavo, tudi če se nanašajo izključno na informacije, kakor so že objavljene v medijih.

Poleg tega je treba šteti, da je upravljavec iskalnika odgovoren za navedeno obdelavo osebnih podatkov v smislu navedenega člena 2(d) navedene direktive. V delu, v katerem lahko dejavnost spletnega iskalnika pomembno in dodatno – poleg dejavnosti izdajateljev spletnih mest – vpliva na temeljni pravici do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, mora namreč družba, ki upravlja iskalnik, kot oseba, ki določa namene in sredstva te dejavnosti, v okviru svojih odgovornosti, pristojnosti in zmožnosti zagotoviti, da ta dejavnost izpolnjuje zahteve Direktive 95/46, tako da ima lahko varstvo, ki ga ta direktiva zagotavlja, polni učinek in da se lahko zadevnim osebam dejansko zagotovi učinkovito in popolno varstvo med drugim pravice do spoštovanja zasebnosti.

(Glej točke 29, 30, 38 in 41 ter točko 1 izreka.)

2.        Obdelava osebnih podatkov, ki jo izvede upravljavec iskalnika, lahko bistveno vpliva na temeljne pravice spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, če se iskanje s tem iskalnikom izvede na podlagi imena fizične osebe, ker navedena obdelava vsakemu internetnemu uporabniku omogoči, da na podlagi seznama zadetkov dobi strukturiran pregled na internetu dostopnih informacij o tej osebi, ki se lahko z več vidikov nanašajo na njeno zasebno življenje in ki jih brez navedenega iskalnika ne bi bilo mogoče povezati ali pa bi jih bilo zelo težko povezati, in tako sestavi bolj ali manj podroben profil te osebe. To velja še toliko bolj, ker so zaradi interneta in iskalnikov informacije, vsebovane na takem seznamu zadetkov, vseprisotne. Zaradi potencialne teže tega poseganja to ne more biti upravičeno zgolj zaradi gospodarskega interesa, ki ga ima upravljavec iskalnika pri tej obdelavi. Pravično ravnotežje je treba najti med drugim med legitimnim interesom internetnih uporabnikov in temeljnimi pravicami zadevne osebe v smislu členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(Glej točke 36, 38, 80, 81 in 97.)

3.        Člen 4(1)(a) Direktive 95/46 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je treba razlagati tako, da se obdelava osebnih podatkov izvaja v okviru dejavnosti poslovne enote upravljavca na ozemlju države članice v smislu te določbe, če upravljavec iskalnika v eni od držav članic ustanovi podružnico ali hčerinsko družbo, ki se ukvarja s trženjem in prodajo oglasnega prostora na iskalniku, katerega dejavnost je usmerjena k prebivalcem tiste države članice.

V takih okoliščinah so namreč dejavnosti upravljavca iskalnika in dejavnosti njegove poslovne enote v državi članici, čeprav različne, neločljivo povezane, ker so dejavnosti, ki se nanašajo na oglasni prostor, sredstvo, s katerim iskalnik postane donosen, in ker je hkrati ta iskalnik sredstvo, ki omogoča izvajanje teh dejavnosti.

(Glej točke 51, 55, 56 in 60 ter točko 2 izreka.)

4.        Člena 12(b) in 14, prvi odstavek, (a) Direktive 95/46 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je treba razlagati tako, da mora upravljavec iskalnika zaradi spoštovanja pravic iz teh določb, in če so pogoji iz teh določb dejansko izpolnjeni, s seznama zadetkov, ki se prikaže po iskanju, opravljenem na podlagi imena osebe, odstraniti povezave na spletne strani, ki jih objavijo tretje osebe in ki vsebujejo podatke, ki se nanašajo na to osebo, tudi če to ime ali te informacije niso predhodno ali sočasno izbrisane s teh spletnih strani in tudi če je – če gre za tak primer – njihova objava na navedenih straneh sama po sebi zakonita.

V zvezi s tem, ker vključitev spletne strani in na njej vsebovanih informacij, ki se nanašajo na posamezno osebo, v seznam zadetkov, ki se prikaže po iskanju, opravljenem na podlagi imena te osebe, ki bistveno olajša dostopnost teh informacij vsem internetnim uporabnikom, ki iščejo informacije o zadevni osebi, in ki lahko bistveno pripomore k širjenju navedenih informacij, lahko obdelava podatkov, ki jo izvede upravljavec iskalnika, pomeni hujše poseganje v temeljne pravice do zasebnosti zadevne osebe kot objava, ki jo izvede izdajatelj te spletne strani.

(Glej točki 87 in 88 ter točko 3 izreka.)

5.        Iz zahtev, določenih v členu 6(1), točke od (c) do (e), Direktive 95/46 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, izhaja, da celo izvorno zakonita obdelava točnih podatkov lahko sčasoma postane nezdružljiva s to direktivo, če ti podatki niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani ali obdelani. V okoliščinah, v katerih je po tem, ko je zadevna oseba vložila zahtevo na podlagi člena 12(b) Direktive 95/46, ugotovljeno, da je zdaj to, da so na seznam zadetkov, ki se prikaže po iskanju, opravljenem na podlagi njenega imena, vključene povezave na spletne strani, ki so jih zakonito objavile tretje osebe in ki vsebujejo resnične informacije o njej, nezdružljivo z navedenim členom 6(1), točke od (c) do (e), ker so te informacije glede na vse okoliščine obravnavanega primera neprimerne, neustrezne ali ne več ustrezne ali pretirane glede na namene zadevne obdelave, ki jo je izvedel upravljavec iskalnika, je treba informacije in zadevne povezave navedenega seznama zadetkov izbrisati.

V teh okoliščinah ugotovitev obstoja pravice zadevne osebe do tega, da informacija, ki se nanaša nanjo, ni več povezana z njenim imenom v seznamu zadetkov, ni odvisna od tega, ali vključitev zadevne informacije na seznam zadetkov zadevni osebi povzroča škodo.

Ker lahko zadevna oseba v skladu s temeljnimi pravicami, ki jih ima na podlagi členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zahteva, da zadevna informacija ni več na voljo splošni javnosti prek vključitve na tak seznam zadetkov, imajo te pravice načeloma prednost ne le nad gospodarskim interesom upravljavca iskalnika, ampak tudi nad interesom te javnosti, da navedeno informacijo najde z iskanjem na podlagi imena te osebe. Vendar ne bi bilo tako, če bi se izkazalo, da je zaradi posebnih razlogov, kot je vloga navedene osebe v javnem življenju, poseg v njene temeljne pravice upravičen zaradi prevladujočega interesa navedene javnosti, da ima prek te vključitve dostop do zadevne informacije.

(Glej točke 93, 94, od 96 do 99 in točko 4 izreka.)