Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Mål C‑131/12

Google Spain SL

och

Google Inc.

mot

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

och

Mario Costeja González

(begäran om förhandsavgörande,

framställd av Audiencia Nacional)

”Personuppgifter – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Direktiv 95/46/EG – Artiklarna 2, 4, 12 och 14 – Materiellt och territoriellt tillämpningsområde – Sökmotorer på internet – Behandling av uppgifter på webbplatser – Sökning, indexering och lagring av dessa uppgifter – Sökmotorleverantörens ansvar – Etableringsställe på en medlemsstats territorium – Omfattning av sökmotorleverantörens skyldigheter och av rättigheterna för den berörda personen – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artiklarna 7 och 8”

Sammanfattning – Domstolens dom (stora avdelningen) av den 13 maj 2014

1.        Tillnärmning av lagstiftning – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Direktiv 95/46, artikel 2 – Behandling av personuppgifter – Begrepp – En sökmotors verksamhet som består i att lokalisera information som har publicerats eller lagts ut på internet av tredje män, indexera den, lagra den och ställa den till förfogande för internetanvändare – Omfattas – Registeransvarig – Begrepp – Sökmotorleverantör – Omfattas

(Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46, artikel 2 b och d)

2.        Tillnärmning av lagstiftning – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Direktiv 95/46 – Iakttagande av grundläggande rättigheter – Iakttagande av rätten till privatliv och skydd för personuppgifter – Skälig avvägning mellan rätten till information och de rättigheter som garanteras i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

(Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artiklarna 7 och 8; Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46)

3.        Tillnärmning av lagstiftning – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Direktiv 95/46, artikel 4 – Tillämplig nationell rätt – Behandling av uppgifter inom ramen för verksamheten vid en sökmotorleverantörs etableringsställe i en medlemsstat – Räckvidd – Genom detta etableringsställe marknadsför och säljer sökmotorleverantören reklamutrymme riktat till invånarna i den medlemsstaten – Omfattas

(Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46, artikel 4.1 a)

4.        Tillnärmning av lagstiftning – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Direktiv 95/46, artiklarna 12 och 14 – Rätt för den berörda personen att få tillgång till personuppgifterna och rätt att motsätta sig behandling av dem – Rätt att begära att länkar till webbplatser avlägsnas från förteckningen över sökresultat – Villkor

(Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46, artiklarna, 12 b och 14.1 a)

5.        Tillnärmning av lagstiftning – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Direktiv 95/46, artiklarna 12 och 14 – Rätt för den berörda personen att få tillgång till personuppgifterna och rätt att motsätta sig behandling av dem – Sökning på en persons namn med hjälp av en sökmotor – Visning av en förteckning över sökresultat – Rätt att begära att informationen inte längre ska göras tillgänglig för den breda allmänheten

(Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artiklarna 7 och 8; Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46, artiklarna 6.1 c–e, 12 b och 14.1 a)

1.        Artikel 2 b i direktiv 95/46 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ska tolkas dels så, att en sökmotors verksamhet – som består i att lokalisera information som har publicerats eller lagts ut på internet av tredje män, indexera den på automatisk väg, lagra den tillfälligt och slutligen ställa den till förfogande för internetanvändare enligt en viss prioriteringsordning – ska anses utgöra behandling av personuppgifter när informationen innehåller personuppgifter.

Detta konstaterande påverkas inte av den omständigheten att dessa uppgifter redan har publicerats på internet och inte har ändrats av sökmotorn. De åtgärder som avses i denna bestämmelse måste nämligen anses utgöra en sådan behandling även om åtgärderna endast avser information som redan publicerats, till exempel i media.

Dessutom ska sökmotorleverantören anses vara registeransvarig för nämnda behandling av personuppgifterna i den mening som avses i artikel 2 d i direktivet. En sökmotorleverantörs verksamhet kan på ett betydande sätt, och utöver vad som redan skett genom webbplatsutgivarnas verksamhet, påverka grundläggande rättigheter avseende privatlivet och skyddet för personuppgifter. Därför måste sökmotorleverantören, i egenskap av person som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, inom ramen för sitt ansvar, sin behörighet och sina möjligheter säkerställa att verksamheten uppfyller kraven i direktiv 95/46 för att de garantier som föreskrivs i direktivet ska få full verkan och för att ett effektivt och fullständigt skydd för de berörda personerna ska kunna förverkligas, bland annat när det gäller deras rätt till respekt för privatlivet.

(se punkterna 29, 30, 38 och 41 samt punkt 1 i domslutet)

2.        En behandling av personuppgifter, som utförs av en sökmotorleverantör, kan ha en betydande inverkan på de grundläggande rättigheterna avseende respekten för privatlivet och skyddet för personuppgifter när sökningen med hjälp av sökmotorn görs utifrån namnet på en fysisk person, eftersom denna behandling gör det möjligt för samtliga internetanvändare att genom förteckningen över sökresultat erhålla en strukturerad översikt av information på internet rörande denna person – vilken potentiellt kan röra många aspekter av personens privatliv vilka utan sökmotorn inte alls eller endast svårligen hade kunnat sammankopplas – och således bilda sig en mer eller mindre detaljerad uppfattning om den berörda personen. Ingreppet i den berörda personens rättigheter förstärks dessutom till följd av att internet och sökmotorerna gör informationen i en sådan förteckning över sökresultat tillgänglig för alla. Mot bakgrund av hur allvarligt detta ingrepp kan vara kan det inte motiveras endast av sökmotorleverantörens ekonomiska intresse av behandlingen. Det måste göras en avvägning bland annat mellan internetanvändarnas legitima intresse av information och de grundläggande rättigheter som den berörda personen har enligt artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(se punkterna 36, 38, 80, 81 och 97)

3.        Artikel 4.1 a i direktiv 95/46 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ska tolkas så, att det utförs en behandling av personuppgifter som ett led i verksamheterna vid ett etableringsställe tillhörande den registeransvarige på en medlemsstats territorium, i den mening som avses i denna bestämmelse, när sökmotorleverantören etablerar en filial eller ett dotterbolag i en medlemsstat för att marknadsföra och sälja reklamutrymme hos sökmotorn och filialen eller dotterbolagets verksamhet är riktad mot invånarna i den medlemsstaten.

Under sådana förhållanden har nämligen sökmotorleverantörens verksamhet och den verksamhet som bedrivs av etableringsstället i den berörda medlemsstaten, även om de är skilda från varandra, ett oupplösligt samband, eftersom verksamheten avseende reklamutrymme är det som gör sökmotorn ekonomiskt lönsam och sökmotorn är det som gör att verksamheten avseende reklamutrymme kan genomföras.

(se punkterna 51, 55, 56 och 60 samt punkt 2 i domslutet)

4.        Artiklarna 12 b och 14 första stycket a i direktiv 95/46 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ska tolkas så, att sökmotorleverantören, för att respektera de rättigheter som föreskrivs i dessa bestämmelser och i den mån villkoren i dessa bestämmelser är uppfyllda, är skyldig att från förteckningen över sökresultat, som visas till följd av en sökning på en persons namn, avlägsna länkar till webbsidor som publicerats av tredje män och som innehåller information om denna person, även för det fall detta namn eller denna information inte tidigare eller samtidigt avlägsnas från dessa webbsidor och, i förekommande fall, även om själva publiceringen av informationen på nämnda webbsidor är laglig.

I den mån den omständigheten – att förteckningen över sökresultat, som visas till följd av en sökning på en persons namn, innehåller en webbsida och informationen som finns där avseende denna person – gör det betydligt enklare för varje internetanvändare som gör en sökning på den berörda personen att få tillgång till denna information och kan spela en avgörande roll för spridningen av dessa uppgifter kan sökmotorleverantörens behandling av uppgifterna innebära ett mer omfattande ingrepp i den berörda personens grundläggande rätt till privatliv än vad webbplatsutgivarens publicering utgör.

(se punkterna 87 och 88 samt punkt 3 i domslutet)

5.        Det följer av dessa krav, som uppställs i artikel 6.1 c–e i direktiv 95/46 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, att även en behandling av riktiga uppgifter som inledningsvis är laglig med tiden kan bli oförenlig med direktivet när uppgifterna inte längre är nödvändiga med hänsyn till de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats. För det fall det efter en begäran från den berörda personen enligt artikel 12 b i direktiv 95/46 konstateras att angivandet i förteckningen över sökresultat, som visas till följd av en sökning på en persons namn, av länkar till webbsidor som publicerats i laga ordning av tredje män och som innehåller sann information om vederbörande i nuvarande skede är oförenlig med artikel 6.1 c–e – med anledning av att informationen, med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet, inte är adekvat, inte eller inte är längre relevant eller omfattar mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas av sökmotorleverantören – måste informationen och länkarna i förteckningen avlägsnas.

I detta hänseende påpekar domstolen att det för att en rätt att förhindra att informationen rörande hans eller hennes person inte längre ska kopplas till vederbörandes namn genom en förteckning över sökresultat ska anses föreligga inte krävs att den berörda personen orsakas skada av att informationen i fråga återfinns i förteckningen över sökresultat.

Eftersom den berörda personen, med hänsyn till dennes grundläggande rättigheter enligt artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, får begära att informationen i fråga inte längre ska göras tillgänglig för den breda allmänheten genom att upptas i en sådan förteckning över sökresultat, väger dessa rättigheter i princip inte bara tyngre än sökmotorleverantörens ekonomiska intressen, utan också tyngre än den breda allmänhetens intresse av att hitta denna information vid en sökning på den berörda personens namn. Så är emellertid inte fallet om ingreppet i den berörda personens grundläggande rättigheter av särskilda skäl, såsom den roll den berörda personen spelar i det offentliga livet, är motiverat av den breda allmänhetens övervägande intresse av att få tillgång till informationen i fråga genom att den upptas i förteckningen över sökresultat.

(se punkterna 93, 94, 96–99 och punkt 4 i domslutet)