Language of document :

Žaloba podaná dne 29. prosince 2007 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-146/07)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Žaloba podaná proti zamítnutí žalovanou žádosti žalobce o provedení nebo ukončení šetření týkajícího se skutečnosti, že dne 29. října 2001 v budově delegace Evropské komise v Angole, kde vykonával svou pracovní činnost v postavení úředníka žalované, a v pracovní době přišel žalobce náhodně do kontaktu s bělavým práškem neznámé povahy, a žádosti o to, aby mu byla poskytnuta jakákoliv informace o tom, jak bylo se vzorkem uvedeného prášku naloženo a o postupech pro zachování vzorku a přístupu k němu.

Žalobce na podporu svých argumentů uplatňuje tři následující žalobní důvody: 1) absolutní nedostatek odůvodnění i mimo jiné z důvodu nelogičnosti, nesouvislosti, nepřiměřenosti, nejasnosti a předstíraných důvodů, které je založeno na nedostatečném nebo nepřiměřeném šetření; 2) závažné a zjevné porušení zákona; 3) porušení povinnosti řádné péče a řádného úředního postupu.

Návrhová žádání žalobce

-    zrušit případně sdělení ze dne 23. února 2007 pod č. ADMINB.2/MB/nb D(07)4623;

-    zrušit rozhodnutí, v jakékoliv formě, kterým žalovaná zamítla žádost ze dne 10. října 2006, kterou žalobce zaslal orgánu oprávněnému ke jmenování;

-    zrušit případně rozhodnutí, v jakékoliv formě, o zamítnutí stížnosti ze dne 27. dubna 2007 zaslané orgánu oprávněnému ke jmenování;

-    zrušit případně sdělení ze dne 4. září 2007 pod č. ADMINB.2/MB/ls D(07) 19393;

-    určit, že žalovaná neprovedla nebo neukončila žádné patřičné šetření a nepřijala žádná přípravná opatření nebo opatření vyplývající z takového šetření za účelem zjištění okolnosti, která předcházela nebo následovala a která by souvisela se skutečností, že žalobce dne 29. října 2001 v budově delegace Evropské komise v Angole, kde vykonával svou pracovní činnost v postavení úředníka žalované, a v pracovní době přišel náhodně do kontaktu s bělavým práškem neznámé povahy;

-    určit, že neprovedení šetření je protiprávní;

-    uložit žalované povinnost provést nebo ukončit šetření, přijmout celou řadu relevantních aktů, které vyplývají z tohoto šetření, poskytnout žalobci informace týkající se události ze dne 29. října 2001 a zaručit žalobci přístup ke vzorku prášku;

-    uložit žalované povinnost zaplatit žalobci z titulu náhrady nezvratné újmy, která mu již do dnešního dne vznikla v důsledku neprovedení šetření, částku 3 000 000 eur, nebo vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za oprávněnou a spravedlivou;

-    uložit žalované povinnost zaplatit žalobci z titulu náhrady té části újmy, která mu vznikne po dni podání této žaloby v důsledku neprovedení šetření, částku 300 eur, nebo vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za oprávněnou a spravedlivou, za každý den ode dne následujícího po dni podání této žaloby do dne, kdy šetření bude ukončeno, budou přijata všechna přípravná opatření nebo opatření vyplývající z takového šetření a žalobci budou oznámeny výsledky šetření, které budou adekvátně zveřejněny v budově delegace a rovněž v sídle generálního ředitelství pro rozvoj a generálního ředitelství pro vnější vztahy ES;

-    posoudit jednání žalované před, během a po události ze dne 29. října 2001 a v každém případě související s touto událostí, kromě neprovedení šetření;

-    určit, že dotčené jednání je protiprávní;

-    uložit žalované povinnost zaplatit žalobci z titulu náhrady újmy v důsledku dotčených jednání částku 5 000 000 eur, nebo vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za oprávněnou a spravedlivou;

-    uložit ES povinnost nahradit žalobci veškeré náklady řízení, včetně nákladů řízení na přípravu znalecké zprávy, která bude případně vypracována za účelem zjištění, zda jsou splněny podmínky pro to, aby byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci výše uvedené částky, jakož i obecněji zjištění jakékoliv relevantní skutečnosti pro účely vydání rozsudku v této věci.

____________