Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2007 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-146/07)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Skarga na oddalenie przez Komisję wniosku skarżącego o przeprowadzenie lub zakończenie badania okoliczności, iż w dniu 29 października 2001 r., w pomieszczeniach Delegacji Komisji w Angoli, w których w służbach Komisji skarżący pracował jako urzędnik, skarżący, podczas swojego czasu pracy, przypadkowo zetknął się białym proszkiem nieznanego rodzaju, o udzielenie wszelkich informacji dotyczących miejsca przechowania próbki tego proszku i postępowania związanego z jej przechowywaniem, jak również o udostępnienie mu tej próbki.

W uzasadnieniu argumentów dotyczących oddalenia wniosku przez pozwaną skarżący podnosi trzy następujące zarzuty: 1. Całkowity brak uzasadnienia, również ze względu na nielogiczność, rozbieżności, brak możliwości zrozumienia, zawiłość, błędne umiejscowienie wywodów i brak, bądź niedostateczne ustalenia; 2. Poważne, oczywiste i ewidentne naruszenie prawa; 3. Naruszenie obowiązku opieki i dobrej administracji.

Żądania strony skarżącej

Skarżący wnosi o:

stwierdzenie w niezbędnym zakresie nieważności pisma z dnia 23 lutego 2007 r. opatrzonego sygnaturą ADMINB.2/MB/nb D(07)4623;

stwierdzenie nieważności w jakikolwiek sposób wydanej decyzji, w której pozwana oddaliła wniosek skarżącego skierowany do organu powołującego w dniu 10 października 2006 r.;

stwierdzenie w niezbędnym zakresie nieważności w jakikolwiek sposób wydanej decyzji, w której zażalenie wniesione przez skarżącego do organu powołującego w dniu 27 kwietnia 2007 r. zostało oddalone;

stwierdzenie w niezbędnym zakresie nieważności pisma z dnia 4 września 2007 r. opatrzonego sygnaturą ADMIN.B.2/MB/ls D(07)19393;

stwierdzenie, że pozwana nie przeprowadziła lub nie zakończyła stosowanego badania - włącznie ze środkami przygotowawczymi i oczywiście również pozostałymi - mającego na celu ustalenie wszystkich, również wcześniejszych lub późniejszych okoliczności, które są w jakikolwiek sposób związane z faktem, że w dniu 29 października 2001 r., w pomieszczeniach Delegacji Komisji w Angoli, w których w służbach Komisji skarżący pracował jako urzędnik, skarżący, podczas swojego czasu pracy, przypadkowo zetknął się białym proszkiem nieznanego rodzaju;

zbadanie i stwierdzenie niezgodności z prawem zaniechania przeprowadzenia badania;

zobowiązanie pozwanej do przeprowadzenia badania lub jego zakończenia, szeroko pojętego działania po jego zakończeniu, udzielenia skarżącemu szeregu informacji związanych ze zdarzeniem, które miało miejsce w dniu 29 października 2001 r. i udostępnienia skarżącemu próbki proszku;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odszkodowania z tytułu dotychczas nieodwracalnie powstałej części szkody spowodowanej przez zaniechanie badania w wysokości 3 000 000 EUR, względnie wyższej bądź niżej kwoty, którą Sąd uzna za słuszną;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odszkodowania z tytułu nadal powstającej części szkody spowodowanej przez zaniechanie badania, za każdy dzień, który nastąpi począwszy od dnia dzisiejszego do dnia, w którym po przeprowadzeniu badania, włącznie ze wszystkimi środkami przygotowawczymi i pozostałymi, pozwana poinformuje skarżącego o wynikach badania i poda jej w stosowny sposób do ogólnej wiadomości w pomieszczeniach Delegacji Komisji i w siedzibie Dyrekcji Generalnej Rozwoju i Stosunków Zewnętrznych Komisji Wspólnot Europejskich, w wysokości 300 EUR, względnie wyższej bądź niżej kwoty, którą Sąd uzna za słuszną;

ustalenie zachowania pozwanej - z pominięciem zaniechania badania - przed, w trakcie jak również w związku z wydarzeniem, które miało miejsce w dniu 29 października 2001 r.;

zbadanie i stwierdzenie niezgodności z prawem tego zachowania;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej przez to zachowanie w wysokości 5 000 000 EUR, względnie wyższej bądź niżej kwoty, którą Sąd uzna za słuszną;

obciążenie Komisji wszystkimi kosztami środków prawnych i honorariów, które skarżący poniósł w związku z postępowaniem, włącznie z kosztami sporządzenia opinii, która w stosownym przypadku zostanie sporządzona w celu wykazania spełnienia przesłanek zasądzenia od pozwanej na rzecz skarżącego zapłaty wszystkich wyżej wymienionych kwot, jak również, ogólniej rzecz ujmując, w celu wykazania wszystkich okoliczności mających znaczenie dla wyroku, który zostanie wydany w niniejszej sprawie.

____________