Language of document : ECLI:EU:F:2009:135

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 7 oktober 2009

Mål F-3/08

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Vägran från en gemenskapsinstitution att översätta ett beslut – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund – Artikel 94 i rättegångsreglerna”

Saken: Talan, som sökanden Luigi Marcuccio väckt i enlighet med artiklarna 236 EG och 152 EA, om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens ansökan om att erhålla en italiensk översättning av ett tidigare beslut samt sökandens begäran om skadestånd.

Avgörande: Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna. Sökanden ska till förstainstansrätten erlägga ett belopp på 1000 euro.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Administrationens omsorgsplikt – Skyldighet att till en tjänsteman rikta ett individuellt beslut avfattat på ett språk som denne behärskar

(Artikel 21 EG; artikel 41.4 i stadgan om de grundläggande rättigheterna; kommissionens arbetsordning, bilagan, punkt 4)

Det ankommer på institutionerna, i enlighet med deras omsorgsplikt, att till en tjänsteman rikta ett individuellt beslut avfattat på ett språk som denne behärskar.

Det följer vare sig av artikel 21 tredje stycket EG, av punkt 4 i kommissionens uppförandekodex eller av artikel 41.4 i stadgan om de grundläggande rättigheterna att alla beslut som en gemenskapsinstitution riktar till en av sina tjänstemän ska avfattas på det ursprungliga skriftväxlingsspråket. Dessa bestämmelser är nämligen endast tillämpliga med avseende på institutionerna och deras anställda när de anställda vänder sig till institutionerna i deras egenskap av unionsmedborgare och inte i deras egenskap av tjänsteman eller anställd i gemenskapen. Om institutionerna var skyldiga att för alla händelser lämna ett svar med anledning av en ansökan från en tjänsteman på samma språk som det som använts i nämnda ansökan, skulle det medföra oöverstigliga svårigheter för institutionerna.

(se punkterna 29–33)

Hänvisning till

förstainstansrätten den 23 mars 2000, T‑197/98, Rudolph mot kommissionen, REGP 2000, s. I‑A‑55 och II‑241, punkt 46, den 7 februari 2001, T‑118/99, Bonaiti Brighina mot kommissionen, REGP 2001, s. I‑A‑25 och II‑97, punkt 13, den 17 maj 2006, T‑95/04, Lavagnoli mot kommissionen, REGP 2006, s. I‑A‑2‑121 och II‑A‑2‑569, punkt 48

personaldomstolen den 13 december 2007, F‑51/05 och F‑18/06, Duyster mot kommissionen, REGP 2007, s. I‑A‑1‑0000 och II‑A‑1‑0000, punkterna 58 och 59