Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

31. marts 2009

Sag F-146/07

Luigi Marcuccio

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – ansøgning om undersøgelse vedrørende en ulykke, som sagsøgeren var udsat for – erstatningssøgsmål – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Luigi Marcuccio særligt har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at efterkomme hans ansøgning om indledning af en undersøgelse vedrørende en hændelse, som fandt sted, da han gjorde tjeneste ved Kommissionens delegation i Angola, og påstand om erstatning for den af ham lidte skade i forbindelse med denne hændelse.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes, da søgsmålet delvist ikke kan antages til realitetsbehandling, delvist er ugrundet. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – forudgående administrativ klage – frister – præklusion – genåbning – betingelse – ny faktisk omstændighed

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

Muligheden for at indgive en ansøgning som omhandlet i vedtægtens artikel 90, stk. 1, gør det ikke muligt for tjenestemanden at tilsidesætte klage- og søgsmålsfristerne efter vedtægtens artikel 90 og 91 ved at udnytte en sådan ansøgning til indirekte at anfægte en tidligere beslutning, som ikke var blevet anfægtet inden for den gældende frist. Heraf følger, at kun nye, væsentlige omstændigheder kan berettige en ansøgning om en fornyet vurdering af en tidligere beslutning, der er blevet endelig.

(jf. præmis 39 og 47)

Henvisning til:

Domstolen: 13. november 1986, sag 232/85, Becker mod Kommissionen, Sml. s. 3401, præmis 8.