Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 31 mars 2009

Mål F-146/07

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Begäran om utredning av en olycka som sökanden utsatts för – Skadeståndstalan – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund – Uppenbart att talan skall avvisas”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och 152 EA varigenom Luigi Marcuccio begärt i synnerhet ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bifalla hans begäran att inleda utredning angående en händelse som påstås ha inträffat när han tjänstgjorde vid kommissionens delegation i Angola, samt ersättning för den skada han påstår sig ha lidit i samband med denna händelse.

Avgörande:      Talan avvisas delvis, eftersom det är uppenbart att den i denna del inte kan prövas i sak, och ogillas delvis, eftersom det är uppenbart att den i denna del helt saknar rättslig grund. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister – Utgången frist – Börjar löpa på nytt – Villkor – Ny faktisk omständighet

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

Möjligheten att ge in en ansökan i den mening som avses i artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna betyder inte att tjänstemannen kan åsidosätta de tidsfrister för att inge klagomål och att väcka talan som föreskrivs i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna, genom att indirekt genom en ansökan ifrågasätta ett tidigare beslut som inte bestritts inom fristen. Av detta följer att endast om nya, väsentliga faktiska omständigheter framkommer kan det vara motiverat att begära omprövning av ett tidigare, lagakraftvunnet beslut.

(se punkterna 39 och 47)

Hänvisning till domstolen den 13 november 1986, 232/85, Becker mot kommissionen, REG 1986, s. 340, punkt 8