Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 października 2015 r. – ZZ / Komisja

(Sprawa F-133/15)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie nałożenia kary przeniesienia skarżącego na stałe o dwie grupy zaszeregowania niżej w następstwie dochodzenia dotyczącego konfliktu interesów oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 grudnia 2014 r. o nałożeniu na skarżącego kary dyscyplinarnej przeniesienia na stałe z grupy zaszeregowania AD11 do grupy zaszeregowania AD9 w tej samej grupie funkcyjnej;Zasądzenie na rzecz skarżącego kwoty 100 000 EUR tytułem odszkodowania za przewlekłość postępowania;obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________