Language of document :

Žaloba podaná 17. novembra 2015 – ZZ/Parlament

(vec F-142/15)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: A. Tymen, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Parlamentu neprijať žiadosť o pomoc predloženú žalobkyňou a návrh na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú údajne utrpela

Návrhy žalobkyne

zrušiť implicitné rozhodnutie z 11. apríla 2015, ktorým sa zamieta žiadosť žalobkyne o pomoc z 11. decembra 2014,

zrušiť rozhodnutie z 20. augusta 2015 doručené 24. augusta 2015, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobkyne z 24. apríla 2015,

zaviazať žalovaného na náhradu nemajetkovej ujmy žalobkyne stanovenej ex aequo et bono vo výške 50 000 eur,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________