Language of document :

Жалба, подадена на 2 ноември 2015 г. — ZZ/Парламент

(Дело F-138/15)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: T. Bontinck и A. Guillerme, lawyers)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяната на решението за прекратяване на трудовия договор на жалбоподателя и искане за обезщетение на твърдените неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 19 декември 2014 г. за прекратяване на трудовия договор на жалбоподателя;

да се осъди Европейския парламент да изплати на жалбоподателя обезщетение за претърпените неимуществени вреди, оценени временно ex aequo et bono на 20 000 EUR;да се осъди Парламента да заплати съдебните разноски.

____________