Language of document :

Žaloba podaná 23. marca 2016 – ZZ/Komisia

(vec F-141/15)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J.-N. Louis a N. de Montigny, advokáti)

Žalovaná: Komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa žalobcovi zamieta spätné vyplatenie súm zrazených z jeho odmeny na základe článku 24 ods. 4 prílohy IX služobného poriadku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 13. marca 2015, ktorým sa žalobcovi zamieta spätné vyplatenie súm zrazených z jeho odmeny podľa rozhodnutia zo 14. decembra 2006,

zaviazať Komisiu na vrátenie uvedených súm zvýšených o zložené úroky v sadzbe stanovenej v článku 12 prílohy XII služobného poriadku,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________