Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 21 юли 2016 г. — HD/Парламент

(Дело F-136/15)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за образование — Условия за предоставяне — Член 67, параграф 2 от Правилника — Приспадане на подобна надбавка, получавана от друг източник — Член 85 от Правилника — Възстановяване на неоснователно платени суми)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: HD (представител: C. Bernard-Glanz, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: M. Ecker и L. Deneys)

Предмет на делото

Искане за отмяна, от една страна, на решението на Парламента да уреди положението на жалбоподателя, що се отнася до правото на надбавка за образование, и от друга страна, на решението за връщане на сумите, които жалбоподателят неоснователно получил на основание тази надбавка

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 7, 11.1.2016 г., стр. 38.