Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. júla 2016 – Dietrich/Parlament

(vec F-143/15)1

(Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Predčasné ukončenie zmluvy – Dátum uplynutia výpovednej lehoty – Prerušenie plynutia výpovednej lehoty – Nový dátum uplynutia výpovednej lehoty – Akt nespôsobujúci ujmu – Oneskorená sťažnosť – Námietka neprípustnosti – Zjavná neprípustnosť – Článok 83 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Constant Dietrich (Pfulgriesheim, Francúzsko) (v zastúpení: A. Fombaron, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: L. Deneys a E. Taneva, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia o predčasnom ukončení svojej pracovnej zmluvy s Európskym parlamentom

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Constant Dietrich znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament.

____________

1 Ú. v. EÚ C 68, 22.2.2016, s. 45.