Language of document : ECLI:EU:F:2016:152

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

18 päivänä heinäkuuta 2016

Asia F-143/15

Constant Dietrich

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Työsopimuksen ennenaikainen irtisanominen – Irtisanomisajan päättyminen – Irtisanomisajan keskeyttäminen – Irtisanomisajan uusi päättymispäivä – Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen – Myöhään tehty valitus – Oikeudenkäyntiväite – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Työjärjestyksen 83 artikla

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Constant Dietrich vaatii virkamiestuomioistuinta pääasiallisesti kumoamaan Euroopan parlamentin työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 2.2.2015 tekemän päätöksen, jolla irtisanottiin hänen sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimuksensa, kumoamaan työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 25.2.2015 tekemän päätöksen, jossa vahvistettiin työsopimuksen uusi päättymispäivä ja kumoamaan hänen valituksensa hylkäämisestä tehdyn päätöksen.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Constant Dietrich vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Vireillepanopäivä – Vastaanotto hallinnossa

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

Jotta voidaan katsoa, että valitus on esitetty pätevästi henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on tarpeen, että asianomainen viranomainen voi tutustua sen sisältöön asetetussa määräajassa. Näin ollen päivä, joka on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko valitus tehty asetetussa määräajassa, on päivä, jona asianomainen toimielin on vastaanottanut kyseisen valituksen.

(ks. 26 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: määräys 29.6.2011, Schuerewegen v. parlamentti (F-125/10, EU:H:2011:98, 22 ja 25 kohta)