Language of document : ECLI:EU:F:2016:152

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(prvá komora)

z 18. júla 2016

Vec F‑143/15

Constant Dietrich

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Predčasné ukončenie zmluvy – Dátum uplynutia výpovednej lehoty – Prerušenie plynutia výpovednej lehoty – Nový dátum uplynutia výpovednej lehoty – Akt nespôsobujúci ujmu – Oneskorená sťažnosť – Námietka neprípustnosti – Zjavná neprípustnosť – Článok 83 rokovacieho poriadku“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Constant Dietrich navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy Európskeho parlamentu (ďalej len „OOUPZ“) z 2. februára 2015, ktorým sa vypovedá jej zmluva zmluvného zamestnanca, zrušiť rozhodnutie OOUPZ z 25. februára 2015, ktorým sa stanovuje nový dátum skončenia zmluvy, a zrušiť rozhodnutie o zamietnutí jeho sťažnosti

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. C. Dietrich znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament.

Abstrakt

Žaloba úradníkov – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Dátum podania – Doručenie administratíve

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

Na to, aby sa sťažnosť považovala za platne podanú v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku, je potrebné, aby príslušný orgán bol schopný oboznámiť sa s jej obsahom v stanovenej lehote. V dôsledku toho je dátumom, ktorý treba zohľadniť pri posúdení, či bola sťažnosť podaná v stanovenej lehote, dátum doručenia tejto sťažnosti dotknutej inštitúcii.

(pozri bod 26)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: uznesenie z 29. júna 2011, Schuerewegen/Parlament, F‑125/10, EU:F:2011:98, body 22 a 25