Language of document : ECLI:EU:F:2016:169

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(prvi senat)

z dne 21. julija 2016

Zadeva F‑136/15

HD

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Uradniki – Plačilo – Družinski dodatki – Dodatek za šolanje – Pogoji za dodelitev – Člen 67(2) Kadrovskih predpisov – Odbitek podobnega dodatka, prejetega iz drugih virov – Člen 85 Kadrovskih predpisov – Povrnitev neupravičeno izplačanih zneskov“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za pogodbo ESAE uporablja v skladu z njenim členom 106a, s katero HD predlaga razglasitev ničnosti odločb Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2014 o ureditvi njenega položaja v zvezi s prejemanjem dodatka za šolanje in z dne 8. decembra 2014 o povrnitvi zneskov, ki naj bi jih neupravičeno prejela iz tega naslova, ter po potrebi razglasitev ničnosti odločbe z dne 30. junija 2015 o zavrnitvi njenih pritožb.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Tožbe uradnikov – Predhodna upravna pritožba – Skladnost med pritožbo in tožbo – Tožbeni razlogi, ki niso navedeni v pritožbi – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi za urednike, člen 91(2))

2.      Uradniki – Povračilo neupravičeno izplačanih zneskov – Pogoji – Očitna nepravilnost pri izplačilu – Merila

(Kadrovski predpisi za urednike, člen 85)

1.      Pravilo o skladnosti med pritožbo v smislu člena 91(2) Kadrovskih predpisov in poznejšo tožbo določa, da je tožbeni razlog, naveden pred sodiščem Unije, dopusten le, če je bil predložen že v predhodnem postopku, tako da se lahko organ imenovanja seznani z očitki zainteresirane stranke zoper izpodbijano odločbo.

(Glej točko 39.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: sodba z dne 7. julija 2004, Schmitt/EAO, T‑175/03, EU:T:2004:214, točka 42;

Splošno sodišče Evropske unije: sodba z dne 25. oktobra 2013, Komisija/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, točka 71.

2.      Iz člena 85 Kadrovskih predpisov izhaja, da je treba za zagotovitev vračila neupravičeno izplačanega zneska dokazati, da je prejemnik dejansko vedel, da ni pravne podlage za tako plačilo, ali da je bil neobstoj pravne podlage tako očiten, da bi za to moral vedeti.

Izraz „tako očitna“, ki opredeljuje neobstoj pravne podlage za plačilo v smislu člena 85 Kadrovskih predpisov, ne pomeni, da uradniku, ki prejme neupravičena plačila, ni treba o tem razmišljati ali tega preverjati, ampak pomeni, da je te zneske treba vrniti takoj, če gre za napako, ki je običajno skrben uradnik, ki mora poznati pravila, ki urejajo njegovo plačo, ne spregleda.

Člen 85 Kadrovskih predpisov je treba razlagati tako, da ne gre za vprašanje, ali je bila napaka očitna ali neočitna za upravo, temveč ali je bila očitna za zadevno osebo. Položaja, v katerem se nahaja uprava, ki mora zagotoviti izplačilo več tisoč plač ter raznovrstnih dodatkov, namreč ni mogoče primerjati s položajem uradnika, ki ima osebni interes, da preverja plačila, ki se mu izplačajo vsak mesec. Dejstvo, da uprava ni prekinila izplačevanja dodatkov za šolanje, torej ne more spremeniti ugotovitve, da je zadevni uradnik vedel, da tega ni naredila, ali da bi za to lahko vedel, zato se zadnjenavedeni za oprostitev obveznosti v zvezi z vračilom neupravičeno prejetega dodatka ne more sklicevati na to, da je ravnal v dobri veri.

(Glej točke 50 in od 56 do 58.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodba z dne 27. januarja 2016, DF/Komisija, T‑782/14 P, EU:T:2016:29, točki 25 in 26;

Sodišče prve stopnje: sodbe z dne 10. februarja 1994, White/Komisija, T‑107/92, EU:T:1994:17, točke 32, 33, 38 in 50; z dne 27. februarja 1996, Galtieri/Parlament, T‑235/94, EU:T:1996:22, točka 49; z dne 17. januarja 2001, Kraus/Komisija, T‑14/99, EU:T:2001:10, točke od 36 do 38, in z dne 5. novembra 2002, Ronsse/Komisija, T‑205/01, EU:T:2002:269, točki 45 in 46;

Sodišče za uslužbence: sodba z dne 9. septembra 2008, Ritto/Komisija, F‑18/08, EU:F:2008:110, točka 40.