Language of document :

Преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Alicante (Испания), постъпило на 25 юни 2015 г. — Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Дело C-307/15)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Audiencia Provincial de Alicante

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ana María Palacios Martínez

Ответник: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Преюдициални въпроси

Съвместимо ли е с принципа, че неравноправните клаузи не са обвързващи, закрепен в член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 19931 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори, реституционните последици от обявяването на клауза за долен праг, включена в договор за кредит, за недействителна като неравноправна да настъпват с обратно действие не от момента на сключването на договора, а от по-късен момент?

Представлява ли самостоятелно понятие на правото на Съюза, което трябва да се тълкува еднакво от всички държави членки, критерият за добросъвестност на заинтересованите лица, който е основание за ограничаване на обратното действие, произтичащо от неравноправния характер на дадена клауза?

При положителен отговор, какви обстоятелства трябва да се вземат предвид, за да се прецени добросъвестността на заинтересованите лица?При всички положения, отговаря ли на изискването за добросъвестност на заинтересованите лица поведението на търговеца, довело до липса на прозрачност при сключване на договора, заради която клаузата е приета за неравноправна?Представлява ли самостоятелно понятие на правото на Съюза, което трябва да се тълкува еднакво от всички държави членки, критерият за риск от сериозни смущения, който е основание за ограничаването на обратното действие, произтичащо от неравноправния характер на дадена клауза?При положителен отговор, какви критерии трябва да се вземат предвид?При преценката на риска от сериозни смущения само рискът за търговеца ли трябва да се взема предвид или трябва да се отчитат и загубите на потребителите вследствие на невъзстановяване в пълен размер на сумите, платени по силата на съответната клауза за долен праг?

____________

1     ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г

., глава 15, том 2, стр. 273 и поправка в ОВ L 293, 2014 г., стр. 59.