Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 9. listopadu 2020 P. Krücken Organic GmbH proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 9. září 2020 ve věci T-565/18, P. Krücken Organic GmbH v. Evropská komise

(Věc C-586/20 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: P. Krücken Organic GmbH (zástupce: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 9. září 2020 ve věci T-565/18;

uložil Evropské komisi zaplacení částky 216 749,02 eur navýšené o úroky z prodlení ode dne doručení žaloby ve výši osmi procentních bodů za rok nad rámec základní úrokové sazby Evropské centrální banky (ECB);

uložil Evropské komisi, aby jí vydala všechny dokumenty, které vznikly v důsledku činnosti ECOCERT při ekologické kontrole podniku, který vyrobil sporný výrobek, tím, že jí umožní nahlédnout do spisu, zejména zprávy o kontrole a s nimi související hodnotící listy z let 2016, 2017 a 2018, které souvisejí se zjištěními, hodnoceními a rozhodnutími ECOCERT a které byly základem pro vydání potvrzení o kontrole pro sporný výrobek a pro dodatečné zrušení tohoto potvrzení o kontrole ze strany ECOCERT;

uložil Komisi, aby ekologickým kontrolním subjektům, které pověřuje ve třetích zemích plněním úkolů v rámci kontrolního systému Evropské unie pro ekologické zemědělství, uložila povinnost doručit příslušnému dovozci její rozhodnutí týkající se zrušení, zpětvzetí nebo prohlášení neplatnosti udělených potvrzení o kontrole a přijmout jeho námitky a rozhodnout o nich; uložit Komisi, aby kontrolním subjektům, které pověřila ve třetích zemích, nařídila poskytnout dovozcům dokumenty týkající se ekologického kontrolního řízení, na kterých byla založena taková rozhodnutí, zejména zprávy o kontrole a hodnotící listy, přičemž se skryjí části, které podléhají ochraně osobních údajů ve prospěch třetích osob; podpůrně navrhuje, omezit tuto povinnost Komise na povinnost vůči žalobkyni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka má za to, že byla porušena její základní práva na svobodu podnikání a na ochranu vlastnictví. Unijní právo týkající se ekologické produkce musí být podle ní vykládáno ve světle Listiny základních práv. Tribunál to podle ní ve svém rozsudku zcela opominul. Podniky, které dovážejí ekologické produkty ze států, které nejsou členy EU, jsou tak zcela zbaveny ochrany vyplývající ze základních práv.

Rozsudek Tribunálu podle ní spočívá na nesprávném právním posouzení rozsahu povinností, a tudíž odpovědnosti, Evropské komise za jednání a rozhodnutí kontrolních subjektů. Tribunál měl ve svém rozsudku nesprávně za to, že neexistují žádná „konkrétní ustanovení“, ze kterých by vyplývalo, že jednání ECOCERT v rozporu s jeho povinnostmi prostřednictvím dceřiné společnosti v Čínské lidové republice je nutné přičítat Unii nebo Evropské komisi. Tribunál má za to, že přičítání předpokládá, že samotné Komisi byla svěřena ekologická kontrola jako výsostná úloha ve státech, které nejsou členy EU. Ustanovení nařízení (ES) č. 834/20071 a nařízení (ES) č. 1235/20082 stanoví pro Evropskou komisi způsob, jakým má být ekologická kontrola ve státech, které nejsou členy EU prováděna, a sice pověřením ekologických kontrolních subjektů jako unijních zástupců.

Dále podle ní neodpovídá úvaha Tribunálu, podle níž jak článek 33 nařízení č. 834/2007, tak i rámec zkoumání správní odpovědnosti mají za následek, že Evropské komisi byl přiznán „široký prostor pro uvážení“ jak, pokud jde o zjištění a hodnocení rizika, tak také ve vztahu k opatřením sledování, která lze vyvodit ze zjištěného rizika, významu ochrany základních práv. Takto široký prostor pro uvážení by měl podle ní za následek neexistenci soudního přezkumu jednání Evropské komise.

Nakonec je odůvodnění Tribunálu, pokud jde o odmítnutí žalobního návrhu na uložení povinnosti Komisi, aby zajistila transparentnost rozhodnutí přijatých ekologickými kontrolními subjekty, neslučitelné s významem základních práv a významem zajištění účinné právní ochrany z hlediska základních práv.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. 2007, L 189, s. 1).

2 Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. 2008, L 334, s. 25).