Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) on esittänyt 5.11.2020 – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad v. TOTO SpA - Costruzioni Generali ja Vianini Lavori SpA

(asia C-581/20)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven kasatsionen sad

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Vastaaja: TOTO S.p.A – Costruzioni Generali ja Vianini Lavori S.p.A

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/121 1 artiklaa tulkittava siten, että tässä ennakkoratkaisupyynnössä kuvaillun kaltaista menettelyä on pidettävä kaikilta osin tai osittain kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna siviili- tai kauppaoikeudellisena asiana?

Kun asianosainen on käyttänyt oikeuttaan jättää välitoimien/turvaamistoimien määräämistä koskeva hakemus, josta pääasiassa toimivaltainen tuomioistuin on jo päättänyt, onko katsottava, että tuomioistuimella, jonka käsiteltäväksi väliaikaista oikeussuojaa koskeva hakemus on saatettu samoin perustein ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/12 35 artiklan nojalla, ei ole toimivaltaa siitä hetkestä alkaen, jona osoitetaan, että pääasiassa toimivaltainen tuomioistuin on antanut asiassa ratkaisun?

Jos kahteen ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen annetuista vastauksista seuraa, että tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/12 35 artiklan mukainen hakemus on saatettu, on toimivaltainen, onko kyseisen asetuksen 35 artiklan mukaisten turvaamistoimien määräämiselle asetettuja edellytyksiä tulkittava itsenäisesti? Onko säännöstä, joka on esteenä sille, että nyt tarkasteltavan asian kaltaisessa tilanteessa julkisoikeudellista laitosta vastaan määrätään turvaamistoimesta, jätettävä soveltamatta?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1215/12 (EUVL 2012, L 351, s. 1).