Language of document :

Преюдициално запитване от Kúria (Унгария) постъпило на 6 ноември 2020 г. — EuroChem Agro Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Дело C-583/20)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Kúria

Страни в главното производство

Жалбоподател: EuroChem Agro Hungary Kft.

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Преюдициални въпроси

1)    Трябва ли член 273 от Директивата за ДДС1 да се тълкува в смисъл, че санкционен режим, който в случай на данъчнозадължени лица, квалифицирани като рискови, не позволява дори при леко нарушение, свързано с Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (Електронна система за контрол върху автомобилния превоз на стоки), да се налага глоба в по-нисък размер от 30 % върху 40 % от стойността на превозваните стоки, нито глобата да се опрощава, надхвърля пределите на възможността за избор, предоставена на държавите членки с посочената разпоредба?

2)    Трябва ли член 273 от Директивата за ДДС да се тълкува в смисъл, че санкция в такъв размер надхвърля (непропорционално) необходимото за постигането на предвидената в посочения член цел за събиране на данъка и борбата с данъчните измами?

3)    Трябва ли член 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) да се тълкува в смисъл, че приложимият за рисковите данъчнозадължени лица санкционен режим възпрепятства прилагането на принципа на свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).